Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

IZMJENE I DOPUNE STATUTA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Na temelju članka  98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Školski odbor Industrijsko-obrtničke škole Šibenik uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, KLASA: 602-03/15-01/65, URBROJ: 2182/1-01-15-1 od  07. prosinca 2015. godine, na  sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine donio je

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

 

Članak 1.

 

Članak 136. mijenja se i glasi:

 

„(1) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnička ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj.

(2) Primjereni rok javljanja o razlogu izostanka je najkasnije tri radna dana od dana izostanka, a rok za dostavu ispričnice je najkasnije 15 radnih dana od dana izostanka. Roditelj može razredniku javiti razlog izostanka osobno, telefonom ili elektroničkom poštom.

(3) Neopravdanim izostankom ne smatra se izostanak s nastave za koji je roditelj unaprijed tražio i dobio odobrenje i to:

-  u hitnim slučajevima usmeno od nastavnika za izostanak s njegova sata,

-  pisano od razrednika za izostanak do 3 radna dana, ravnatelja za izostanak do 7 radnih dana   i Nastavničkog vijeća za izostanak do 15 radnih dana.

(4) Tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak svog djeteta za koji nije dostavljena ispričnica iz st. 1. ovoga članka u trajanju od najviše tri radna dana, koji ne mogu biti uzastopni.“

 

Članak 2.

 

Članak 137. mijenja se i glasi:

 

„(1) Ako učenik ne pohađa nastavu redovito ili je prestane pohađati, razrednik je dužan u roku od sedam dana zatražiti od roditelja, odnosno skrbnika objašnjenje o razlozima neredovitog pohađanja nastave. Razrednik kontaktira roditelja telefonom, a ukoliko je nemoguće ostvariti kontakt,  pisanim putem obavještava roditelja o nastaloj situaciji. Dužnost roditelja je da se odazove školskoj ustanovi, odnosno pozivu razrednika.“

 

Članak 3.

 

Članak  138. st. 1. mijenja se i glasi:

 

„(1) Učenicima se mogu izricati pedagoške mjere koje su propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.“

Članak 138. st. 2. briše se.

Članak 138. st. 3. postaje st. 2.

 

Članak 4.

 

Članak 183. mijenja se i glasi:

 

„(1) Pedagoške mjere izriču se zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza, nasilničkog ponašanja i drugih neprihvatljivih ponašanja.

(2) Svrha izricanja pedagoške mjere je da se njezinim izricanjem utječe na promjenu ponašanja učenika kojem je mjera izrečena te da bude poticaj na odgovorno i primjerno ponašanje drugim učenicima. Pedagoške mjere trebaju potaknuti učenike na preuzimanje odgovornosti i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju.

(3) Izricanje pedagoških mjera temelji se na principima postupnosti, proporcionalnosti, pravednosti i pravodobnosti.“

 

Članak 5.

 

Članak 184. mijenja se i glasi:

 

„Pedagoške mjere koje se mogu izreći u srednjoj školi su:

- opomena

- ukor

- opomena pred isključenje i

- isključenje iz Škole.“

 

Članak 6.

 

Iza čl. 184. dodaje se čl. 184.a koji glasi:

 

„(1) Opomena se izriče nakon drugog evidentiranog lakšeg neprihvatljivog ponašanja.

Lakšim neprihvatljivim ponašanjem smatra se:

 1. a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada (npr. izazivanje nereda, stvaranje buke, pričanje nakon usmene opomene nastavnika ili dovikivanje tijekom odgojno-obrazovnoga rada),
 2. b) onečišćenje školskoga prostora i okoliša (npr. bacanje smeća izvan koševa za otpatke),
 3. c) oštećivanje imovine u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad nanošenjem manje štete (npr. šaranje, urezivanje u namještaj),
 4. d) nedopušteno korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada,
 5. e) pomaganje ili poticanje ulaska neovlaštenih osoba u školski prostor,
 6. f) poticanje drugih učenika na neprihvatljiva ponašanja,
 7. g) uznemiravanje učenika ili radnika škole odnosno druge aktivnosti koje izazivaju nelagodu u drugih osoba, nakon što je učenik na to upozoren,
 8. h) korištenje nedopuštenih izvora podataka u svrhu prepisivanja,

te zbog neopravdanih izostanaka  u slučaju kada je učenik neopravdano izostao više od 0,5 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(2) Pedagošku mjeru opomene izriče razrednik.”

 

Članak 7.

 

Iza čl. 184.a dodaje se čl. 184.b koji glasi:

 

(1)Ukor se izriče zbog težih neprihvatljivih ponašanja:

 1. a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje,
 2. b) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole,
 3. c) unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad,
 4. d) dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad,
 5. e) namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad,
 6. f) prikrivanje nasilnih oblika ponašanja,
 7. g) udaranje, sudjelovanje u tučnjavi i druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost samog učenika ili druge osobe, ali bez težih posljedica,
 8. h) korištenje ili zlouporaba podataka drugog učenika iz pedagoške dokumentacije,
 9. i) klađenje ili kockanje u prostorima škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno- obrazovni rad,
 10. j) prisvajanje tuđe stvari,

te zbog neopravdanih izostanaka  u slučaju kada je učenik neopravdano izostao više od 1 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(2) Pedagošku mjeru ukora izriče razredno vijeće.

(3) Pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu.

(4) Pedagoška mjera opomene i ukora mora se izreći najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

(5) Učeniku kojemu je već izrečena pedagoška mjera opomena ili ukor ponavlja se prethodno izrečena pedagoška mjera u slučaju neprihvatljivog ponašanja manje ili iste težine za koje mu još nije izrečena pedagoška mjera. Ista pedagoška mjera može se izreći najviše dva puta tijekom školske godine. U slučaju da se učenik ponovno neprihvatljivo ponaša, izriče se pedagoška mjera slijedeće težine.

(6) Učeniku kojemu je već izrečena opomena ili ukor izriče se sljedeća teža mjera u slučaju ponavljanja neprihvatljivog ponašanja za koje mu je već izrečena pedagoška mjera.”

 

Članak 8.

 

Iza čl. 184.b dodaje se čl. 184.c koji glasi:

 

„(1) Opomena pred isključenje izriče se zbog teških neprihvatljivih ponašanja:

 1. a) izazivanje i poticanje nasilnog ponašanja (npr. prenošenje netočnih informacija koje su povod za nasilno ponašanje, skandiranje prije ili tijekom nasilnog ponašanja, snimanje događaja koji uključuje nasilno ponašanje i slična ponašanja),
 2. b) nasilno ponašanje koje nije rezultiralo težim posljedicama,
 3. c) krivotvorenje ispričnica ili ispitnih materijala,
 4. d) neovlašteno korištenje tuđih podataka za pristup elektroničkim bazama podataka škole bez njihove izmjene,
 5. e) krađe tuđe stvari,
 6. f) poticanje grupnoga govora mržnje,
 7. g) uništavanje službene dokumentacije škole,
 8. h) prisila drugog učenika na neprihvatljivo ponašanje ili iznuda drugog učenika (npr. iznuđivanje novca),
 9. i) unošenje oružja i opasnih predmeta u prostor škole ili drugdje gdje se održava odgojno-obrazovni rad,

te zbog neopravdanih izostanaka  u slučaju kada je učenik neopravdano izostao više od 1,5 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(2) Pedagošku mjeru opomene pred isključenje izriče nastavničko vijeće.

(3) Pedagoška mjera opomene pred isključenje mora se izreći u roku od 30 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

(4) Pedagoška mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja.“

 

Članak 9.

 

Iza čl. 184.c dodaje se čl. 184.d koji glasi:

 

„(1) Mjera isključenja iz Škole izriče se zbog osobito teških neprihvatljivih ponašanja:

 1. a) krivotvorenje pisane ili elektroničke službene dokumentacije škole,
 2. b) objavljivanje materijala elektroničkim ili drugim putem, a koji za posljedicu imaju povredu ugleda, časti i dostojanstva druge osobe,
 3. c) teška krađa odnosno krađa počinjena na opasan ili drzak način, obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem prepreka da se dođe do stvari,
 4. d) ugrožavanje sigurnosti učenika ili radnika škole korištenjem oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad,
 5. e) nasilno ponašanje koje je rezultiralo teškim emocionalnim ili fizičkim posljedicama za drugu osobu,

te zbog neopravdanih izostanaka  u slučaju kada je učenik neopravdano izostao više od 2 % nastavnih sati od ukupnog broja sati u koje je trebao biti uključen tijekom nastavne godine.

(2) Učeniku kojem je već izrečena pedagoška mjera opomena pred isključenje izriče se pedagoška mjera isključenja iz škole u slučaju bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja predviđenog za izricanje opomene pred isključenje, odnosno dva neprihvatljiva ponašanja predviđena za izricanje opomene i ukora.

(3) Pedagošku mjeru isključenja iz škole izriče ravnatelj.

(4) Do donošenja odluke o izricanju pedagoške mjere isključenja iz škole ravnatelj može rješenjem privremeno udaljiti učenika iz odgojno-obrazovnog procesa, o čemu je dužan pisanim putem izvijestiti roditelja i nadležni centar za socijalnu skrb. Nakon donošenja odluke o isključenju iz škole, rješenje o privremenom udaljenju će se ukinuti.

(5) Pedagoška mjera isključenja iz škole mora se izreći u roku od 60 dana od dana saznanja za neprihvatljivo ponašanje učenika zbog kojeg se izriče.

(6) Pedagoška mjera isključenja mora se izreći u roku od 15 dana ako je učenik rješenjem ravnatelja privremeno udaljen iz odgojno-obrazovnog procesa. Vrijeme privremenog udaljavanja iz odgojno-obrazovnog procesa ne smatra se neopravdanim izostankom učenika.

(7) Učenik koji je isključen iz škole ima pravo polagati razredni ispit.”

 

Članak 10.

 

Iza čl. 184.d dodaje se čl. 184.e koji glasi:

 

„(1) Postupak za izricanje pedagoških mjera pokreće razrednik po službenoj dužnosti na temelju saznanja o neprihvatljivom ponašanju i podataka iz pedagoške dokumentacije. Postupak se smatra pokrenutim kad razrednik poduzme bilo koju radnju sa svrhom vođenja postupka. Pri pokretanju postupka razrednik može razmotriti predstavke i druge obavijesti nastavnika i učenika škole. U provedbi postupka razrednik surađuje sa stručnim suradnikom (pedagogom i/ili defektologom), ravnateljem i drugim nastavnicima.

(2) U postupku izricanja pedagoških mjera nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj dužni su voditi računa o dobi učenika, njegovoj psihofizičkoj razvijenosti i osobinama, ranijem ponašanju, okolnostima koje utječu na učenikov razvoj, okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje dogodilo te drugim okolnostima.

(3) Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje s odgojno-obrazovnim radnikom te izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje odluke o opravdanosti izricanja pedagoške mjere. Roditelj mora biti informiran o neprihvatljivom ponašanju, načinu prikupljanja informacija, prikupljenim informacijama koje su važne za donošenje odluke o izricanju pedagoške mjere.

(4) Pedagoška mjera se može izreći i bez izjašnjavanja učenika ako se učenik bez opravdanog razloga ne odazove pozivu razrednika ili druge ovlaštene osobe.

(5) Pedagoška mjera se može izreći i bez informiranja roditelja što je propisano st. 3. ovoga članka, ako se roditelj ne odazove ni pisanom pozivu na razgovor.

(6) Svako izricanje pedagoške mjere temelji se na bilješkama iz pedagoške dokumentacije i službenim bilješkama stručnih suradnika i/ili ravnatelja, a ako je potrebno i na mišljenjima drugih nadležnih institucija.

(7) Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni su međusobno se konzultirati, kontaktirati roditelja učenika, a ako je potrebno mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim stručnjakom ili nadležnim centrom za socijalnu skrb radi upoznavanja osobina i mogućnosti učenika te uklanjanja uzroka koji sprečavaju ili otežavaju njihov pravilan razvoj kakao bi se ublažili rizični i pojačali zaštitni čimbenici u razvoju učenika.

(8) U obrazloženju pedagoške mjere navest će se mjesto, vrijeme i način na koji je došlo do neprihvatljivog ponašanja te posljedice koje su nastupile ili su mogle nastupiti. Obrazloženje mora sadržavati i podatke o prethodno poduzetim preventivnim mjerama te prijedloge za pružanje pomoći i potpore učeniku s ciljem otklanjanja uzroka neprihvatljivog ponašanja.

(9) Nakon provedenog postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo može postupak obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru.“

 

Članak 11.

 

Iza čl. 184.e dodaje se čl. 184.f koji glasi:

 

„(1) U postupku izricanja pedagoške mjere isključenja iz škole postoje specifičnosti. Razrednik nakon saznanja da su nastupile okolnosti za koje se može izreći pedagoška mjera isključenja iz škole obavještava ravnatelja o potrebi pokretanja postupka.

(2) Ravnatelj imenuje povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti izricanja pedagoške mjere isključenja iz škole. U povjerenstvo se u pravilu imenuje razrednik kao predsjednik povjerenstva, pedagog i predmetni nastavnik. Radu povjerenstva može biti nazočan ravnatelj.

(3) Predsjednik povjerenstva poziva učenika i njegovog roditelja/skrbnika sukladno čl. 184.e st. 3. ovoga Statuta. O radu povjerenstva vodi se službena bilješka u koju se unosi zaključak povjerenstva. Zaključak se utvrđuje usuglašavanjem. Ukoliko se povjerenstvo ne može usuglasiti, zaključak se utvrđuje većinom glasova. Član koji nije suglasan očituje se izdvojenim mišljenjem.

(4) Povjerenstvo iz st. 2. ovoga članka iznosi svoja saznanja i zaključak nastavničkom vijeću koje nakon rasprave glasuje i daje obavijest ravnatelju na temelju koje ravnatelj izriče pedagošku mjeru isključenja iz škole.

(5) Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu nastavničkog vijeća iz st. 4. ovoga članka bez prava odlučivanja, odnosno glasovanja.

(6) Postupak za izricanje pedagoške mjere isključenja iz škole zbog neopravdanog izostajanja s nastave može se pokrenuti najkasnije četiri tjedna prije završetka nastavne godine.“

 

  Članak 12.

 

Iza čl. 184.f  dodaje se čl. 184.g koji glasi:

 

„(1) Pedagoške mjere opomene, ukora i opomene pred isključenje izriču se kao mjere upozorenja.

(2) Pedagošku mjeru isključenja iz škole izriče ravnatelj rješenjem na temelju obavijesti nastavničkog vijeća.

(3) Rješenjem o pedagoškoj mjeri isključenja iz škole mora se urediti učenikovo pravo polaganja razrednog ispita. Za vrijeme isključenja iz škole, isključeni učenik obvezan je obaviti praktičnu nastavu, odnosno praktični dio naukovanja ili odraditi vježbe u predmetu s vježbama jer u protivnom ne može pristupiti polaganju razrednog ispita, odnosno ne može uspješno završiti razred.

(4) Ukoliko učenik nakon isključenja iz škole želi prisustvovati nastavi na svim predmetima ili na  nekim predmetima, može uputiti zamolbu nastavničkom vijeću koje o tome odlučuje.“

 

Članak 13.

 

Iza čl. 184.g dodaje se čl. 184.h koji glasi:

 

„(1) Na mjere upozorenja kojim se izriču pedagoške mjere opomena, ukor i opomena pred isključenje punodobni učenik ili roditelj/skrbnik malodobnog učenika može uputiti prigovor pisano ili izjavom u zapisnik ravnatelju škole u roku od 8 dana od dana dostave.

(2) Ravnatelj je dužan provesti postupak i donijeti odluku u roku od 30 dana od dana primitka prigovora. Ravnatelj može mjeru upozorenja po prigovoru potvrditi, poništiti ili predložiti izricanje blaže pedagoške mjere. Odluka ravnatelja po prigovoru je konačna.

(3) Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole punodobni učenik, odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika, ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

(4) O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

(5) Žalba se podnosi pisano ili izjavom u zapisnik u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz škole.

(6) Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje.

(7) Žalba odgađa izvršenje rješenja, osim iznimno radi zaštite javnog interesa ili poduzimanja hitnih mjera ili otklanjanja štete koja se ne bi mogla otkloniti, što se onda navodi u izreci i obrazloženju rješenja.

(8) Rješenje  žalbenog tijela je konačno.“

 

 

 

Predsjednik Školskog odbora:

 

                                                                                  Mirjana Škugor, dipl. inž.

 

 

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Škole 21. prosinca 2015. g., a stupile su na snagu dana 29. prosinca 2015. g.

                                                                                  Ravnatelj:

 

                                                                                  Zoran Živković, dipl. inž.

 

KLASA: 012-03/15-01-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-07-15-01

Šibenik, 21. prosinca 2015. g.

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?