Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

IZMJENE I DOPUNE STATUTA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Na temelju članka  98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Školski odbor Industrijsko-obrtničke škole Šibenik uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, KLASA: 602-03/17-01/22, URBROJ: 2182/1-01-17-1 od  22. ožujka 2017. godine, na  sjednici održanoj dana 06. travnja  2017. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Članak 1.

Članak 136. mijenja se i glasi:

  1. Izostanak s nastave u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
  • nastavnik za izostanak tijekom nastavnog dana,
  • razrednik za izostanak do tri  (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
  • ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
  • nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.
  1. Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 1. ovoga članka.
  2. Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
  3. Opravdanost izostanaka s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
  4. Primjeren rok javljanja o razlogu izostanka je  najkasnije tri radna dana od dana izostanka, a rok za dostavu liječničke potvrde ili potvrde druge nadležne institucije navedene u st. 3. i 4. ovog članka je najkasnije 15 radnih dana od dana izostanka. Roditelj može razredniku javiti razlog izostanka osobno, telefonom ili elektroničkom poštom.
  5. Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2., 3., 4. i 5.  ovog članka.

Članak 2.

      U članku 71. st. 1. briše se  al. 4. koja glasi „koja ima licenciju za rad ravnatelja“.

Članak 3.

      Članak 226. briše se.

Članak 4.

      Članak 227. postaje članak 226.

      U st. 2. čl. 226. briše se dio rečenice koji glasi: „osim čl. 187. do 210. koji se primjenjuju do stupanja na snagu pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera iz čl. 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi „NN“, br. 152/14.“

                                                                                 Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                 Mirjana Škugor, dipl. ing., v. r.

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Škole 06. travnja 2017. godine, a stupile su na snagu dana 14. travnja 2017. godine.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                  Zoran Živković, dipl. ing., v. r.

KLASA: 012-03/17-01-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-07-17-01

Šibenik, 06. travnja 2017. g.

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?