Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

IZMJENE I DOPUNE STATUTA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Školski odbor Industrijsko-obrtničke škole Šibenik uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, KLASA: 602-03/17-01/62, URBROJ: 2182/1-01-17-1 od 07. kolovoza 2017. godine, na sjednici održanoj dana 15. rujna 2017. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

Članak 1.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„ (1) Djelatnost srednjoškolskog obrazovanja navedena u čl. 10. ovog statuta obuhvaća:

a) srednjoškolski odgoj i obrazovanje redovnih učenika u četverogodišnjem trajanju za stjecanje strukovne kvalifikacije u obrazovnom sektoru:

- elektrotehnika i računalstvo: brodski električar (eksperimentalni program),

u trogodišnjem trajanju za stjecanje strukovnih kvalifikacija u obrazovnim sektorima:

- strojarstvo, brodogradnja i metalurgija: strojobravar, industrijski mehaničar, mehaničar toplinskih uređaja, vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, tokar, automehaničar, bravar, autolimar, alatničar, precizni mehaničar, puškar, limar, mehaničar građevinskih i rudarskih strojeva, industrijski finomehaničar, zlatar, urar, tehnički crtač, obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima, automehatroničar, instalater kućnih instalacija, brodomehaničar, brodski mehaničar,

- elektrotehnika i računalstvo: elektroničar-mehaničar, elektroinstalater, elektroničar, elektromehaničar, elektromonter, autoelektričar, telekomunikacijski monter,

- grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje: grafičar tiska,

- graditeljstvo i geodezija: keramičar-oblagač, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima,

- osobne, usluge zaštite i druge usluge: autolakirer,

te u dvogodišnjem trajanju za stjecanje strukovnih kvalifikacija u obrazovnim sektorima:

- strojarstvo, brodogradnja i metalurgija: monter strojeva i konstrukcija, zavarivač, proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije,

- elektrotehnika i računalstvo: monter električnih strojeva i uređaja,

b) srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje strukovnih kvalifikacija trogodišnjeg trajanja u obrazovnim sektorima:

- strojarstvo, brodogradnja i metalurgija: strojobravar, industrijski mehaničar, obrađivač odvajanjem čestica, mehaničar toplinskih uređaja, vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, tokar, automehaničar, bravar, autolimar, alatničar, puškar, limar, mehaničar građevinskih i rudarskih strojeva, brodomehaničar,

- elektrotehnika i računalstvo: elektroničar-mehaničar, elektroinstalater, elektroničar, elektromehaničar, elektromonter, autoelektričar, telekomunikacijski monter.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

„(1) Škola odgaja i obrazuje redovne učenike u strukovnom eksperimentalnom četverogodišnjem programu, te strukovnim trogodišnjim obrtničkim i industrijskim programima i programima niže stručne spreme u dvogodišnjem trajanju.

(2) U industrijskim trogodišnjim programima učenici se obrazuju po klasičnom modelu obrazovanja, dok se u obrtničkim trogodišnjim programima obrazuju po jedinstvenom i klasičnom modelu obrazovanja.“

Članak 3.

U članku 149. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„(2) Učenici koji završe strukovni program obrazovanja četverogodišnjeg trajanja mogu polagati i ispite državne mature“.

Članak 4.

U članku 151. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Učeniku koji položi ispite državne mature izdaje se potvrda o položenim ispitima državne mature.“

Članak 5.

Članak 152. mijenja se i glasi:

„(1) Razredne svjedodžbe, svjedodžbe o završnom radu i potvrde o položenim ispitima državne mature javne su isprave.

(2) Sadržaj i oblik razrednih svjedodžbi, svjedodžbi o završnom radu i potvrda o položenim ispitima državne mature propisuje ministar nadležan za obrazovanje.“

Članak 6.

Poglavlje iznad čl. 173. mijenja se i glasi:

„7.5. Završni rad i državna matura“.

Članak 7.

U članku 175. st. 4. mijenja se i glasi:

(4) Sadržaj, uvjeti, način i postupak izradbe i obrane završnog rada propisani su Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada.“

Članak 8.

Iza članka 175. dodaje se članak 175. a koji glasi:

„(1) Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školom.

(2) Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja ispita državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature.“

Predsjednica Školskog odbora:

Linda Plenča Buva, prof., v. r.

Ove Izmjene i dopune Statuta objavljene su na oglasnoj ploči Škole 18. rujna 2017. g., a stupile su na snagu dana 26. rujna 2017. g.

Ravnatelj:

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.

KLASA: 012-03/17-01-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-07-17-01

Šibenik, 15. rujna 2017. g.

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?