Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

KLASA: 602-03/16-02/01

UR: BROJ: 2182/1-12/2-5-01-17-05

Šibenik, 20.lipnja 2017.

POLITIKA KVALITETE

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik u skladu sa svojom misijom i vizijom, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, međunarodnim standardima u prostoru strukovnog obrazovanja (Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) i poslovanja (HRN EN ISO 9001 : 2015) trajno i sustavno poboljšava učinkovitost i uspješnost svih svih svojih obrazovnih i stručnih aktivnosti.

Industrijsko-obrtnička škola svakodnevno teži:

- uvažavati korisnike naših usluga, razumijevati njihove potrebe i usklađivati sa potrebama i očekivanjima zaposlenika, roditelja, lokalne zajednice, Ministarstava i gospodarstva,

- uspostaviti i objaviti viziju Škole i usmjeravati ponašanja svih zaposlenika u ostvarivanju naše vizije,

- promicati korištenje procesnog pristupa i razmišljanja na temeljima rizika,

- osuvremenjivati nastavni plan i program za zanimanje brodski električar u skladu sa kriterijima kvalitete te potrebama gospodarstva, lokalne zajednice i šireg okruženja,

- trajno i sustavno pratiti uspješnost školovanja budućih brodskih električara te poduzimati aktivnosti za njegovo poboljšanje,

- poticati i jačati vlastitu izvrsnost, stručnu kritičnost, organizacijsku kulturu i međukulturno uvažavanje,

- osiguravati trajno edukaciju nastavnog i nenastavnog osoblja i promoviranje kulture kvalitete u Školi,

- kroz internacionalizaciju Škole upoznavati dobre europske prakse, razmjenjivati iskustva i ideje sa srodnim školama u inozemstvu u cilju razvijanja temeljnih i stručnih kompetencija učenika i nastavnika,

- brizi o neprekidnom poboljšanju naših usluga kao u pogledu formalnog i neformalnog obrazovanja budućih brodskih električara tako i u pogledu obuka brodskih električara za stjecanje ovlaštenja i najviših zvanja u pomorstvu,

- suradnji sa svim relevantnim institucijama iz oblasti pomorstva i školovanja i obuke brodskih električara u cilju unaprjeđenja uvjeta za obrazovanjem i obukom brodskih električara,

- neprekidno pratiti i jačati zadovoljstvo zainteresiranih strana – učenika, zaposlenika, Škole, državnih tijela, gospodarstva i civilnog društva,

- provoditi odgovorno financijsko poslovanje usmjereno isključivo razvitku Škole.

Ravnatelj

_____________________

(Zoran Živković, dipl. ing.)