Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Obavijest o izboru kandidata prema raspisanom natječaju

Natječaj za popunu radnog mjesta

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


23.ožujka 2018.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2018 Obrazac


Obavijest o izboru kandidata prema raspisanom natječaju


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/17-02-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/17-15

Šibenik, 18. prosinca 2017.

Na temelju čl. 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i čl. 80. Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, ravnatelj je nakon pribavljene prethodne suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj 18. prosinca 2017. g. donio

ODLUKU

izboru kandidata prema raspisanom natječaju

za radna mjesta

1. Za radno mjesto nastavnika/ice strojarske skupine predmeta na neodređeno vrijeme (40 radnih sati tjedno) izabran je STANISLAV PAVLAKOVIĆ, dipl. ing. strojarstva iz Šibenika.

Za radno mjesto nastavnika/ice računalstva na neodređeno vrijeme (5 radnih sati tjedno) izabran je IVICA BANOVAC, dipl. ing. elektrotehnike iz Šibenika.

Za radno mjesto nastavnika/ice matematike na neodređeno vrijeme ( 34 radna sata tjedno) izabrana je SARAH IVIĆ, mag. educ. matematike iz Šibenika.

Za radno mjesto nastavnika/ice engleskog jezika na određeno do 31. kolovoza 2018. g. (3,8 radnih sati tjedno) izabrana je NINA BELAMARIĆ SAMODOL, prof. engleskog jezika iz Šibenika.

2. Natječaj je objavljen dana 04. prosinca 2017. g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

3. Ova odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnim stranicama Škole.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

R a v n a t e lj:

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/17-02-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-17-01

Šibenik, 04. prosinca 2017. g.

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 1. nastavnik/ica strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme,
 2. nastavnik/ica računalstva – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 3 nastavna sata tjedno, odnosno 5 sati ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 3. nastavnik/ica matematike - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 17 nastavnih sati tjedno, odnosno 34 sata ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 4. nastavnik/ica engleskog jezika – 1 izrvšitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,8 sati ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. g.
 5. Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. , 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („NN“, 1/96. i 80/99.).

  Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

  2. dokaz o radnom iskustvu - potvrda iz evidencije HZMO,

  3. domovnicu,

  4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i

  5. životopis.

  Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

  Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu škole: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Ante Šupuka 31, Šibenik, s naznakom „za natječaj“.

  Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

  Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

  R a v n a t e lj:

  Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?