Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto nastavnik/ica elektrotehničke skupine predmeta

POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto nastavnik/ica matematike

Natječaj za popunu radnih mjesta

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

REZULTATI I POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto Računovodstveni referent

POZIV na razgovor kandidatima za radna mjesta

Natječaj za popunu radnih mjesta

Obavijest o ishodu natječaja za izbor ravnatelja/ice

Natječaj za popunu radnog mjesta - RAVNATELJ/ICA

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

ODLUKA o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Obavijest o izboru kandidata

POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto nastavnika/ice matematike

Natječaj za popunu radnog mjesta

Javni poziv

Natječaj za popunu radnog mjesta

POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto nastavnik/ica elektrotehničke skupine predmeta


Poziv možete preuzeti ovdje:

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice elektrotehničke skupine predmeta
POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto nastavnik/ica matematike


Poziv možete preuzeti ovdje:

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice matematike
Natječaj za popunu radnih mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-04

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-20-01

Šibenik, 08. listopada 2020. god.

 

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnih mjesta

 

 1. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme - 6 nastavnih sati tjedno, odnosno 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 2. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 15 nastavnih sati tjedno, odnosno 29 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljem škole i
 3. nastavnik matematike – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme.

 

Mjesto rada je u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14., 127/17. i 98/19.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19. i 64/20.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14, 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 08. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 16. listopada  2020. godine.

 

 

                                                                                   

                       

                                                                                    R a v n a t e lj:

 

                                                                                                Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

18.rujna 2020.g.

O B A V I J E S T o ishodu natječaja za imenovanje kandidata nakon provedenog natječajnog postupka možete preuzeti ovdje: Obavijest o ishodu natječaja
REZULTATI I POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto Računovodstveni referent


Rezultati pisanog testiranja na natječaju za radno mjesto računovodstveni referent:

Rezultati pisanog testiranja


Poziv na vrednovanje kandidata koje se provodi putem razgovora (intervjua):

Poziv na vrednovanje kandidata
POZIV na razgovor kandidatima za radna mjesta


Pozive možete preuzeti ovdje:

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice strojarske skupine predmeta

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice strojarske skupine predmeta (nepuno radno vrijeme)

Poziv na vrednovanje kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Prakticne nastave

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Osnove meteorologije

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Geografije

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Matematike

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Sigurnost na moru, Rukovanje brodicom za spašavanje, Zaštita morskog okoliša

Poziv na vrednovanje kandidata koje se provodi putem pisanog testiranja za radno mjesto računovodstvenog referenta
Natječaj za popunu radnih mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-03

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-20-01

Šibenik, 18. kolovoza 2020. god.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnih mjesta

 

 1. nastavnik strojarske skupine predmeta - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na neodređeno vrijeme,
 2. nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 11 nastavnih sati tjedno, odnosno 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. g., odnosno do povratka na rad zamjenjivanog djelatnika zaposlenog na projektu,
 3. nastavnik praktične nastave (sektor strojarstvo) 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. g., odnosno do povratka na rad zamjenjivane djelatnice zaposlene na projektu,
 4. nastavnik Fizike – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6  sati ukupnog tjednog radnog vremena  na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 5. nastavnik Geografije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 6. nastavnik predmeta Sigurnost na moru – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 3 nastavna sata tjedno, odnosno 5,5 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 7. nastavnik predmeta Rukovanje brodicom za spašavanje – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 1,8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 8. nastavnik predmeta Zaštita morskog okoliša – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 1,8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. g.,
 9. nastavnik predmeta Osnove meteorologije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 1,8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 10. nastavnik predmeta Medicinska prva pomoć na brodu – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 1,8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 11. nastavnik Matematike – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do povratka zamjenjivane djelatnice na rad i
 12. računovodstveni referent – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do završetka projekta 31. kolovoza 2023. god. kao ispomoć voditeljici računovodstva koja je zaposlena na projektu.  

 

Mjesto rada je u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19. i 64/20.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.), a za radno mjesto navedeno pod točkom 6. nastavnik također mora posjedovati najmanje ovlaštenje za D2, D46, D47A, D47B i D48 program izobrazbe, a za radno mjesto pod točkom 7. najmanje ovlaštenje za D17 program izobrazbe i za radno mjesto pod točkom 10. najmanje ovlaštenje za D19 program izobrazbe prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN, br. 130/13., 45/14., 124/15., 72/16. i 69/18.), dok za radno mjesto navedeno pod točkom 12. uvjet je SSS ekonomskog smjera.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14, 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 18. kolovoza 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 26. kolovoza  2020. godine.


 R a v n a t e lj:

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Obavijest o ishodu natječaja za izbor ravnatelja/ice


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

31.srpnja 2020.g.

O B A V I J E S T o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Industrijsko-obrtničke škole Šibenik objavljenog 05.lipnja 2020.godine možete preuzeti ovdje: Obavijest o ishodu natječaja za izbor ravnatelja/ice
Natječaj za popunu radnog mjesta - RAVNATELJ/ICA


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-02

URBROJ:  2182/1-12/2-5-07/20-01

Šibenik, 03. lipnja 2020. g.

 

Na temelju članka 126., stavka 1. i članka 127., stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10. 105/10., 90/11., 5/12. 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i članka 63. Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Školski odbor raspisuje

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVANTELJA/ICE INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE  ŠIBENIK

 

           Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

 1. a) sveučilišni diplomski studij ili
 2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. c) specijalistički diplomski stručni studij,
 4. d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157., stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

2) da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ili protiv kojeg nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) da ima najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

           Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

           Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

 

           Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • životopis,
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme,
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita,
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama ako je prema zakonskoj obvezi kandidat bio obvezan steći pedagoške kompetencije,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova) i
 • program rada za mandatno razdoblje.

 

           Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija, ako ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

 • poznavanje stranog jezika – dokazuje se dokumentacijom o poznavanju stranog jezika (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga javna isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukaciji stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu),
 • osnovne digitalne vještine – dokazuju se dokumentacijom o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga javna isprava, osobna izjava kandidata u životopisu) i
 • iskustvo rada na europskim ili drugim projektima – dokazuje se dokumentacijom (potvrda ili isprava o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata, osobna izjava kandidata u životopisu).

 

           Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.)., dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

           Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik,  u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

 

                                                                                    Industrijsko-obrtnička škola Šibenik

 
POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 602-03/20-16-13
URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/20-03

Šibenik, 09. ožujka 2020. g.

 

Na temelju članka 14. stavka 7. al. 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.) Industrijsko-obrtnička škola Šibenik objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNE

IZVANUČIONIČKE NASTAVE – BR. POZIVA 1/2020.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom 09. ožujka 2020. godine nakon otvaranja pristiglih ponuda odabralo je ponude sljedećih ponuditelja koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. u 17,00 sati u prostorima Industrijsko-obrtničke škole Šibenik:

 

 1. Putnička agencija Destinations F-TOURS d.o.o., Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Split,
 2. PERLA SVJETSKA PUTOVANJA Turistička agencija d.o.o., Ante Starčevića 16, Imotski i
 3. MAGELLAN Putnička agencija d.o.o., Plinarska 2, Split.

 

 

Predsjednica povjerenstva:

Linda Plenča Buva, prof., v. r.
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


17. veljače 2020.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2020 Obrazac poziva


ODLUKA o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 602-03/20-16-13

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/20-02

Šibenik, 14. veljače 2020. g.

Na temelju čl. 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN., br. 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  je dana 14. veljače 2020.  g. donijelo

ODLUKU

o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne

izvanučioničke nastave

 

 1. Poništava se Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave br. 1/2020. (ekskurzija u Češku Republiku, Slovačku, Mađarsku) objavljen dana 13. veljače 2020. g. na web stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

 

 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                  

Predsjednica Povjerenstva:

                                                                                   Linda Plenča Buva, prof., v. r.  
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


13. veljače 2020.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2020 Obrazac poziva


Obavijest o izboru kandidata


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

10.veljače 2020.g.

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog javnog natječaja za popunu radnog mjesta za nastavnika/ice matematike, objavljenog dana 24.siječnja 2020.godine možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru kandidata nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnik/ica matematike
POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto nastavnika/ice matematike


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/20-05

Šibenik, 04. veljače 2020. g.

 

 

Na temelju čl. 9. st. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po raspisanom natječaju za nastavnika/icu matematike dana 24. siječnja 2020. g. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  objavljuje

 

POZIV

na razgovor kandidatu  za radno mjesto nastavnika/ice matematike

 

 1. Temeljem javnog natječaja za nastavnika/icu matematike objavljenog dana 24. siječnja 2020. g., Povjerenstvo je na sjednici održanoj dana 04. veljače 2020. g. utvrdilo da je pristigla samo jedna prijava kandidata koji ne ispunjava formalne uvjete natječaja te ga je odlučilo pozvati na razgovor jer se sukladno čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) može zasnovati radni odnos s osobom koja ne ispunjava uvjete natječaja do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci ukoliko na natječaju nisu prijavljene osobe koje ispunjavaju uvjete, iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola.

 

 1. Sukladno čl. 9. st. 6. t. 5. Pravilnika Povjerenstvo je odlučilo da se vrednovanje navedenog kandidata iz točke 1. ovog poziva provede razgovorom (intervjuom). Povjerenstvo je utvrdilo mjesto i vrijeme razgovora s kandidatom:

 

 • ponedjeljak, 10. veljače 2020. g. u prostorijama Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Ulica Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik i to u 10,00 sati

 

 1. Sukladno odredbama Pravilnika Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u školi i vrednuje rezultat razgovora bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Razgovor sa kandidatom ne može trajati duže od 30 minuta. Razgovoru može prisustvovati ravnatelj Škole u svojstvu promatrača. Članovi Povjerenstva ne smiju postavljati pitanja vezana za osobni život kandidata, vjeroispovijest, seksualnu orijentaciju ili bilo koja pitanja kojim bi se diskriminirao ili stavio u manje vrijedan položaj pojedini kandidat.

 

 1. Ovaj poziv će se objaviti na mrežnoj stranici Škole i dostaviti kandidatima putem njihove elektroničke pošte, a sve u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

 

                                                                                                Predsjednik/ica Povjerenstva:

 

                                                                                                ___________________________
Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-20-03

Šibenik, 24.  siječnja 2020. god.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnog mjesta

 

 1. nastavnik matematike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do povratka zamjenjivane djelatnice na rad (mjesto rada je Industrijsko-obrtnička škola Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14., 127/17. i 98/19.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za nastavnika matematike“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena i vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu i vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 24. siječnja 2020. godine, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 01. veljače  2020. godine.

 

R a v n a t e lj:

 

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Javni poziv


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/19-02-03

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/19-01

Šibenik, 17. listopada 2019. g.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem Zakona o tržištu rada (NN. br. 118/18.), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Šibeniku te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. nastavnik engleskog jezika                     
 • 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

            Potrebni uvjeti za obavljanje navedenih poslova utvrđeni su odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („NN“,  br. 1/96., 80/99.).

            Prijavu može podnijeti nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba vodi najmanje 30 dana kao nezaposlena osoba i koja nema:

 • odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na razini visokog obrazovanja i
 • više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

            Sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“, br. 82/08. i 69/17.) na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

 

            Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana,
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj

ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog poziva dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za javni poziv – stručno osposobljavanje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na javni poziv dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog  postupka po javnom pozivu.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na javni poziv kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata  u svrhu provedbe javnog poziva sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

R a v n a t e lj:

Zoran Živković, dipl. ing.
Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/19-02-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-19-01

Šibenik, 10. listopada 2019. god.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnih mjesta

 

 1. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2020. g.,
 2. nastavnik Fizike – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6  sati ukupnog tjednog radnog vremena  na određeno do 31. kolovoza 2020. g.
 3. nastavnik Geografije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2020. g.,
 4. nastavnik predmeta Sigurnost na moru – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 3 nastavna sata tjedno, odnosno 5 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2020. g.
 5. nastavnik predmeta Medicinska prva pomoć na brodu – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 2 sata ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2020. g.

 

Mjesto rada je u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.), a za radno mjesto navedeno pod točkom 4. nastavnik također mora posjedovati najmanje ovlaštenje za D2, D46, D47A, D47B i D48 program izobrazbe, a za radno mjesto pod točkom 5. najmanje ovlaštenje za D19 program izobrazbe prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN, br. 130/13., 45/14., 124/15. i 72/16.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena i vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu i vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 10. listopada 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 18. listopada  2019. godine.

 

 

 

R a v n a t e lj:

 

 

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.