Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

Natječaj za popunu radnog mjesta

Odabir ponuda za ekskurziju 2017.

Odabir ponuda za ekskurziju 2017.

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/17-02-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-17-01

Šibenik, 04. prosinca 2017. g.

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 1. nastavnik/ica strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme,
 2. nastavnik/ica računalstva – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 3 nastavna sata tjedno, odnosno 5 sati ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 3. nastavnik/ica matematike - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 17 nastavnih sati tjedno, odnosno 34 sata ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 4. nastavnik/ica engleskog jezika – 1 izrvšitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,8 sati ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2018. g.
 5. Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. , 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („NN“, 1/96. i 80/99.).

  Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

  2. dokaz o radnom iskustvu - potvrda iz evidencije HZMO,

  3. domovnicu,

  4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) i

  5. životopis.

  Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

  Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu škole: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Ante Šupuka 31, Šibenik, s naznakom „za natječaj“.

  Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

  Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

  R a v n a t e lj:

  Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
  Odabir ponuda za ekskurziju 2017.


  INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

  ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

  Šibenik, 04. svibnja 2017.

  OBJAVA REZULTATA ODABIRA PONUDE (javni poziv br. ponude 1/2017.)

  Na roditeljskom sastanku održanom 03. svibnja 2017. g., sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole „NN“, 67/14 i 81/15., većinom glasova donesena je odluka da je za organizaciju školske ekskurzije Šibenik-Prag (od 11. 09. do 17. 09. 2017. g.) izabrana agencija:

  F-TOURS d.o.o. Split.
  Odabir ponuda za ekskurziju 2017.


  Na drugom sastanku Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne školske ekskurzije, održanom 24. travnja 2017. prihvaćene su dvije (2) pristigle ponude, potencijalnih davatelja usluga:

  1. F - Tours d.o.o. – Split

  2. PETROS d.o.o. - Zagreb

  Navedenim agencijama će u propisanom roku biti upućen pisani poziv za predstavljanje ponude na roditeljskom sastanku, koji će se održati03. svibnja 2017. u 18:00 u učionici br. 11.
  OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


  29.0žujka 2017.g.

  U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2017 Obrazac


  PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


  INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

  ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

  Šibenik, 29. ožujka 2017. g.

  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave je dana 29. ožujka 2017. g. donijelo

  ODLUKU

  o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne

  izvanučioničke nastave

  1. Poništava se javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave br. 1/2017. objavljen dana 24. ožujka 2017. g. na web stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik zbog korištenja neispravnog obrasca poziva, te se objavljuje ispravni Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave br. 1/2017. dana 29. ožujka

  2017.g.

  2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Predsjednica Povjerenstva:

  Marija Jozić-Mihaljević, prof., v. r.
Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?