Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Odabir ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Odluka o izboru kandidata

Natječaj za popunu radnog mjesta

Obavijest o izboru kandidata prema raspisanom natječaju

Natječaj za popunu radnog mjesta

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


04. travnja 2019.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2019 Obrazac


Odabir ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

Šibenik, 24. siječnja 2019.

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PONUDE (javni poziv br. ponude 2/2018.)

            Na roditeljskom sastanku održanom 24. siječnja 2019. g. s početkom u 18:00 sati, sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole „NN“, 67/14 i 81/15., većinom glasova donesena je odluka da je za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave "Renesansni gradovi" (od 17. 04. do 20. 04. 2019. g.) izabrana agencija:

                       Destinations F-TOURS d.o.o., Trg hrvatske bratske zajednice 2, Split
POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 130-04/19-01-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-19-03

Šibenik, 17. siječnja 2019. g.

 

 

            Sukladno čl. 14. st. 7. al. 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN., br. 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva br. 2/2018 nakon javnog otvaranja ponuda održanog dana 16. siječnja 2019. g. objavljuje:

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

  1. Destinations F-TOURS d.o.o., Trg hrvatske bratske zajednice 2, Split
  2. MAGELLAN d.o.o., Plinarska 2, Split

koje će biti predstavljene na roditeljskom sastanku koji će se održati u četvrtak, 24. siječnja 2019. g. s početkom u 18,00 sati u učionici br. 11.

 

Predsjednica Povjerenstva za provedbu javnog poziva:

Linda Plenča Buva, prof., v. r.

 
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


28. prosinca 2018.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 2/2018 Obrazac


Odluka o izboru kandidata


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

18.prosinca 2018.g.

Odluku o izboru kandidata prema natječaju za popunu radnog mjesta za nastavnik/ica elektrotehničke skupine predmeta i nastavnik/ica fizike, objavljenog 05.prosinca 2018.godine možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru kandidata
Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/18-02-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-18-01

Šibenik,  05. prosinca 2018. god.

 

Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,  86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Ante Šupuka 31, Šibenik zastupana po ravnatelju Zoranu Živkoviću, dipl. ing.,  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. nastavnik/ica elektrotehničke skupine predmeta - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme – 40 radnih sati tjedno  na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019. g.
  2. nastavnik/ica fizike – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019. g.

 

Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi („NN“, br. 1/96. i 80/99.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. dokaz o stručnoj spremi,
  2. potvrdu o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju),
  3. domovnicu,
  4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  5. potvrda iz matične evidencije HZMO i
  6. životopis.

 

Dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o pravu na koje se pozivaju.

Popis dokaza za kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“, br. 121/17.) nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici škole te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Ante Šupuka 31, Šibenik, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljen na mrežnoj stranici škole.                                                                                                 

                                                                                               R a v n a t e l j:

 

                                                                                     Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Obavijest o izboru kandidata prema raspisanom natječaju


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/18-01-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/18-02

Šibenik, 03. rujna 2018.

Na temelju čl. 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 80. Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u okviru projekta „Zajedno do znanja, uz više elena II“, ravnatelj je nakon pribavljene prethodne suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj 03. rujna 2018. g. donio

ODLUKU

izboru kandidata prema raspisanom natječaju

za radno mjesto

1. Za radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme (30 radnih sati tjedno) izabrana je MAJA SOVITTI, sanitarni ing. iz Šibenika koja je osposobljena za pomoćnicu u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.

2. Natječaj je objavljen dana 21. kolovoza 2018. g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

3. Ova odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnim stranicama Škole.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

R a v n a t e lj:

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

21.kolovoza 2018.g.

Natječaj za popunu radnog mjesta za pomoćnik/ica u nastavi, 1 izvršiteljica na određeno, nepuno radno vrijeme možete preuzeti ovdje: Natječaj za popunu radnog mjesta - pomoćnik/ica u nastavi
Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?