Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

ODLUKA o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Obavijest o izboru kandidata

POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto nastavnika/ice matematike

Natječaj za popunu radnog mjesta

Odluka o izboru kandidata

O B A V I J E S T o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

Javni poziv

Natječaj za popunu radnog mjesta

Odluka o izboru kandidata

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 602-03/20-16-13
URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/20-03

Šibenik, 09. ožujka 2020. g.

 

Na temelju članka 14. stavka 7. al. 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.) Industrijsko-obrtnička škola Šibenik objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNE

IZVANUČIONIČKE NASTAVE – BR. POZIVA 1/2020.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom 09. ožujka 2020. godine nakon otvaranja pristiglih ponuda odabralo je ponude sljedećih ponuditelja koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. u 17,00 sati u prostorima Industrijsko-obrtničke škole Šibenik:

 

 1. Putnička agencija Destinations F-TOURS d.o.o., Trg Hrvatske bratske zajednice 2, Split,
 2. PERLA SVJETSKA PUTOVANJA Turistička agencija d.o.o., Ante Starčevića 16, Imotski i
 3. MAGELLAN Putnička agencija d.o.o., Plinarska 2, Split.

 

 

Predsjednica povjerenstva:

Linda Plenča Buva, prof., v. r.
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


17. veljače 2020.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2020 Obrazac poziva


ODLUKA o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 602-03/20-16-13

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/20-02

Šibenik, 14. veljače 2020. g.

Na temelju čl. 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN., br. 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  je dana 14. veljače 2020.  g. donijelo

ODLUKU

o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne

izvanučioničke nastave

 

 1. Poništava se Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave br. 1/2020. (ekskurzija u Češku Republiku, Slovačku, Mađarsku) objavljen dana 13. veljače 2020. g. na web stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

 

 1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                  

Predsjednica Povjerenstva:

                                                                                   Linda Plenča Buva, prof., v. r.  
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


13. veljače 2020.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2020 Obrazac poziva


Obavijest o izboru kandidata


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

10.veljače 2020.g.

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog javnog natječaja za popunu radnog mjesta za nastavnika/ice matematike, objavljenog dana 24.siječnja 2020.godine možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru kandidata nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnik/ica matematike
POZIV na razgovor kandidatima za radno mjesto nastavnika/ice matematike


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/20-05

Šibenik, 04. veljače 2020. g.

 

 

Na temelju čl. 9. st. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Povjerenstvo za vrednovanje kandidata po raspisanom natječaju za nastavnika/icu matematike dana 24. siječnja 2020. g. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)  objavljuje

 

POZIV

na razgovor kandidatu  za radno mjesto nastavnika/ice matematike

 

 1. Temeljem javnog natječaja za nastavnika/icu matematike objavljenog dana 24. siječnja 2020. g., Povjerenstvo je na sjednici održanoj dana 04. veljače 2020. g. utvrdilo da je pristigla samo jedna prijava kandidata koji ne ispunjava formalne uvjete natječaja te ga je odlučilo pozvati na razgovor jer se sukladno čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) može zasnovati radni odnos s osobom koja ne ispunjava uvjete natječaja do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci ukoliko na natječaju nisu prijavljene osobe koje ispunjavaju uvjete, iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola.

 

 1. Sukladno čl. 9. st. 6. t. 5. Pravilnika Povjerenstvo je odlučilo da se vrednovanje navedenog kandidata iz točke 1. ovog poziva provede razgovorom (intervjuom). Povjerenstvo je utvrdilo mjesto i vrijeme razgovora s kandidatom:

 

 • ponedjeljak, 10. veljače 2020. g. u prostorijama Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Ulica Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik i to u 10,00 sati

 

 1. Sukladno odredbama Pravilnika Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u školi i vrednuje rezultat razgovora bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Razgovor sa kandidatom ne može trajati duže od 30 minuta. Razgovoru može prisustvovati ravnatelj Škole u svojstvu promatrača. Članovi Povjerenstva ne smiju postavljati pitanja vezana za osobni život kandidata, vjeroispovijest, seksualnu orijentaciju ili bilo koja pitanja kojim bi se diskriminirao ili stavio u manje vrijedan položaj pojedini kandidat.

 

 1. Ovaj poziv će se objaviti na mrežnoj stranici Škole i dostaviti kandidatima putem njihove elektroničke pošte, a sve u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

 

                                                                                                Predsjednik/ica Povjerenstva:

 

                                                                                                ___________________________
Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-20-03

Šibenik, 24.  siječnja 2020. god.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnog mjesta

 

 1. nastavnik matematike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do povratka zamjenjivane djelatnice na rad (mjesto rada je Industrijsko-obrtnička škola Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14., 127/17. i 98/19.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za nastavnika matematike“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena i vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu i vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 24. siječnja 2020. godine, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 01. veljače  2020. godine.

 

R a v n a t e lj:

 

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Odluka o izboru kandidata


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

07.studenog 2019.g.

Odluku o izboru kandidata prema natječaju za popunu radnog mjesta za nastavnika/ice engleskog jezika, objavljenog 17.listopada 2019.godine možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - nastavnik/ica engleskog jezika
O B A V I J E S T o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/19-02-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/19-13

Šibenik, 04. studenog 2019. g.

 

 

Na temelju čl. 8. st. 3. t. 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik KLASA: 003-05/19-01-01, URBROJ: 2182/1-12/2-5-07/19-01 (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje se

 

O B A V I J E S T

o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

 

Povodom natječaja za popunu radnih mjesta objavljenog 10. listopada 2019. g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Industrijsko-obrtničke škole Šibenik obavještavamo Vas da su na temelju odluke ravnatelja Škole od dana 29. listopada 2019. g., nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata sukladno odredbama Pravilnika, te nakon dobivene prethodne suglasnosti Školskog odbora izabrani slijedeći kandidati:

 

1) na radno mjesto nastavnika/ice elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2020. g. izabrana je GORANA PERIŠIĆ KRANJČEC, dipl. ing. elektrotehnike iz Bilica, Šibenik, koja ispunjava sve uvjete natječaja,

2) na radno mjesto nastavnik/ice  Fizike – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme ( 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6 sati ukupnog tjednog radnog vremena)  na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2020. g. nije bilo prijavljenih kandidata,

3) na radno mjesto nastavnika/ice Geografije – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6 sati ukupnog radnog vremena) na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2019. g. izabran je DEJAN ŠAROVIĆ, prof. geografije iz Pirovca, koji ispunjava sve uvjete natječaja,

4) na radno mjesto nastavnika/ice predmeta Sigurnost na moru – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (3 nastavna sata tjedno, odnosno 5 sati ukupnog tjednog radnog vremena) na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2020. g. nije bilo prijavljenih kandidata i

5) na radno mjesto nastavnika/ice predmeta Medicinska prva pomoć na brodu – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (1 nastavni sat tjedno, odnosno 2 sata ukupnog tjednog radnog vremena) na određeno do 31. kolovoza 2020. g. nije bilo prijavljenih kandidata.

 

Ova obavijest će se objaviti na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru i dostaviti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Šibenik.

 

 

                                                                                                R a v n a t e lj:

 

                                                                                                Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Javni poziv


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/19-02-03

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/19-01

Šibenik, 17. listopada 2019. g.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem Zakona o tržištu rada (NN. br. 118/18.), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Šibeniku te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. nastavnik engleskog jezika                     
 • 1 izvršitelj, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

            Potrebni uvjeti za obavljanje navedenih poslova utvrđeni su odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („NN“,  br. 1/96., 80/99.).

            Prijavu može podnijeti nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba vodi najmanje 30 dana kao nezaposlena osoba i koja nema:

 • odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na razini visokog obrazovanja i
 • više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

            Sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“, br. 82/08. i 69/17.) na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

 

            Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana,
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i
 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj

ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

            Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog poziva dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za javni poziv – stručno osposobljavanje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na javni poziv dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog  postupka po javnom pozivu.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na javni poziv kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata  u svrhu provedbe javnog poziva sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

R a v n a t e lj:

Zoran Živković, dipl. ing.
Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/19-02-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-19-01

Šibenik, 10. listopada 2019. god.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnih mjesta

 

 1. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2020. g.,
 2. nastavnik Fizike – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6  sati ukupnog tjednog radnog vremena  na određeno do 31. kolovoza 2020. g.
 3. nastavnik Geografije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2020. g.,
 4. nastavnik predmeta Sigurnost na moru – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 3 nastavna sata tjedno, odnosno 5 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2020. g.
 5. nastavnik predmeta Medicinska prva pomoć na brodu – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 2 sata ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2020. g.

 

Mjesto rada je u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.), a za radno mjesto navedeno pod točkom 4. nastavnik također mora posjedovati najmanje ovlaštenje za D2, D46, D47A, D47B i D48 program izobrazbe, a za radno mjesto pod točkom 5. najmanje ovlaštenje za D19 program izobrazbe prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN, br. 130/13., 45/14., 124/15. i 72/16.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena i vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu i vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 10. listopada 2019. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 18. listopada  2019. godine.

 

 

 

R a v n a t e lj:

 

 

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Odluka o izboru kandidata


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

06.rujna 2019.g.

Odluku o izboru kandidata prema natječaju za popunu radnog mjesta za nastavnika/ice matematike, objavljenog 07.kolovoza 2019.godine možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru kandidata
Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?