Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka za pomoćnika/cu u nastavi

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

POZIV na razgovor kandidatima za radna mjesta

Natjecaj za popunu radnog mjesta pomoćnika u nastavi šk. god. 2021./2022.

Natjecaj za popunu radnih mjesta

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

Natjecaj za popunu radnog mjesta nastavnik/ica elektrotehničke skupine predmeta

Obavijest o izboru kandidata za nastavnika/icu matematike i nastavnika/icu elektrotehničke skupine predmeta

Natječaj za popunu radnih mjesta

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka

POZIV na razgovor kandidatima za radna mjesta

Natječaj za popunu radnih mjesta

Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka za pomoćnika/cu u nastavi


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

10.rujna 2021.g.

O B A V I J E S T o ishodu natječaja za imenovanje kandidata nakon provedenog natječajnog postupka za popunu radnog mjesta pomoćnika/ce u nastavi možete preuzeti ovdje: Obavijest o ishodu natječaja
Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

07.rujna 2021.g.

O B A V I J E S T o ishodu natječaja za imenovanje kandidata nakon provedenog natječajnog postupka možete preuzeti ovdje: Obavijest o ishodu natječaja
POZIV na razgovor kandidatima za radna mjesta


Pozive možete preuzeti ovdje:

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice strojarske skupine predmeta

Poziv na vrednovanje kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice elektrotehničke skupine predmeta i nastavnik/ice Prakticne nastave

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Geografije

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Sigurnost na moru, Rukovanje brodicom za spašavanje, Zaštita morskog okoliša i Osnove meteorologije
Natjecaj za popunu radnog mjesta pomoćnika u nastavi šk. god. 2021./2022.


Natječaj za popunu radnog mjesta u digitalnom formatu možete preuzeti ovdje:

Natječaj za popunu radnog mjesta

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, 27.kolovoza 2021.g.
Natjecaj za popunu radnih mjesta


Natječaj za popunu radnih mjesta u digitalnom formatu možete preuzeti ovdje:

Natječaj za popunu radnih mjesta

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, 19.kolovoza 2021.g.
Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

12.ožujka 2021.g.

O B A V I J E S T o ishodu natječaja za imenovanje kandidata nakon provedenog natječajnog postupka za nastavnika elektrotehničke skupine predmeta i praktične nastave možete preuzeti ovdje: Obavijest o ishodu natječaja
Natjecaj za popunu radnog mjesta nastavnik/ica elektrotehničke skupine predmeta


Natječaj u digitalnom formatu možete preuzeti ovdje:

Natječaj za popunu radnih mjesta

Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, 26.veljače 2021.g.
Obavijest o izboru kandidata za nastavnika/icu matematike i nastavnika/icu elektrotehničke skupine predmeta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

05.studenog 2020.g.

O B A V I J E S T o ishodu natječaja za imenovanje kandidata nakon provedenog natječajnog postupka možete preuzeti ovdje: Obavijest o ishodu natječaja
Natječaj za popunu radnih mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-04

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-20-01

Šibenik, 08. listopada 2020. god.

 

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnih mjesta

 

 1. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta - 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme - 6 nastavnih sati tjedno, odnosno 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme,
 2. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 15 nastavnih sati tjedno, odnosno 29 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do prestanka mandata osobe imenovane ravnateljem škole i
 3. nastavnik matematike – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, na neodređeno vrijeme.

 

Mjesto rada je u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14., 127/17. i 98/19.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19. i 64/20.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14, 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 08. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 16. listopada  2020. godine.

 

 

                                                                                   

                       

                                                                                    R a v n a t e lj:

 

                                                                                                Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječajnog postupka


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

18.rujna 2020.g.

O B A V I J E S T o ishodu natječaja za imenovanje kandidata nakon provedenog natječajnog postupka možete preuzeti ovdje: Obavijest o ishodu natječaja
POZIV na razgovor kandidatima za radna mjesta


Pozive možete preuzeti ovdje:

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice strojarske skupine predmeta

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice strojarske skupine predmeta (nepuno radno vrijeme)

Poziv na vrednovanje kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Prakticne nastave

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Osnove meteorologije

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Geografije

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Matematike

Poziv na razgovor kandidatu za radno mjesto nastavnik/ice Sigurnost na moru, Rukovanje brodicom za spašavanje, Zaštita morskog okoliša

Poziv na vrednovanje kandidata koje se provodi putem pisanog testiranja za radno mjesto računovodstvenog referenta
Natječaj za popunu radnih mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/20-02-03

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-20-01

Šibenik, 18. kolovoza 2020. god.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnih mjesta

 

 1. nastavnik strojarske skupine predmeta - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na neodređeno vrijeme,
 2. nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 11 nastavnih sati tjedno, odnosno 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. g., odnosno do povratka na rad zamjenjivanog djelatnika zaposlenog na projektu,
 3. nastavnik praktične nastave (sektor strojarstvo) 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2023. g., odnosno do povratka na rad zamjenjivane djelatnice zaposlene na projektu,
 4. nastavnik Fizike – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6  sati ukupnog tjednog radnog vremena  na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 5. nastavnik Geografije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 2 nastavna sata tjedno, odnosno 3,6 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 6. nastavnik predmeta Sigurnost na moru – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 3 nastavna sata tjedno, odnosno 5,5 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 7. nastavnik predmeta Rukovanje brodicom za spašavanje – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 1,8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 8. nastavnik predmeta Zaštita morskog okoliša – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 1,8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2021. g.,
 9. nastavnik predmeta Osnove meteorologije – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 1,8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 10. nastavnik predmeta Medicinska prva pomoć na brodu – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 1 nastavni sat tjedno, odnosno 1,8 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno do 31. kolovoza 2021. g.,
 11. nastavnik Matematike – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do povratka zamjenjivane djelatnice na rad i
 12. računovodstveni referent – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do završetka projekta 31. kolovoza 2023. god. kao ispomoć voditeljici računovodstva koja je zaposlena na projektu.  

 

Mjesto rada je u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19. i 64/20.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.), a za radno mjesto navedeno pod točkom 6. nastavnik također mora posjedovati najmanje ovlaštenje za D2, D46, D47A, D47B i D48 program izobrazbe, a za radno mjesto pod točkom 7. najmanje ovlaštenje za D17 program izobrazbe i za radno mjesto pod točkom 10. najmanje ovlaštenje za D19 program izobrazbe prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN, br. 130/13., 45/14., 124/15., 72/16. i 69/18.), dok za radno mjesto navedeno pod točkom 12. uvjet je SSS ekonomskog smjera.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14, 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena odnosno vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 18. kolovoza 2020. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 26. kolovoza  2020. godine.


 R a v n a t e lj:

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.