Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

Natječaj za popunu radnog mjesta

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Odabir ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Odluka o izboru kandidata

Obavijest o izboru kandidata prema raspisanom natječaju

Natječaj za popunu radnog mjesta


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/19-02-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-19-01

Šibenik, 07.  kolovoza 2019. god.

 

            Industrijsko-obrtnička škola Šibenik temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnog mjesta

 

 1. nastavnik matematike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno na određeno vrijeme do povratka zamjenjivane djelatnice na rad (mjesto rada je Industrijsko-obrtnička škola Šibenik u Šibeniku, Ante Šupuka 31)

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • prema Zakonu o radu (NN, br. 93/14. i 127/17.),
 • prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i
 • prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN, br. 1/96. i 80/99.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis,
 2. diploma odnosno dokaz o vrsti i stupnju stečene stručne spreme,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starijom od 30 (trideset) dana i
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je donijeti  izvornike ili ovjerene preslike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje).

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK, Ante Šupuka 31, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za nastavnika matematike“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom natječaja.

Sukladno čl. 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ili

POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN. br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provesti će se procjena i vrednovanje.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik jer se u protivnom smatra da su odustali od prijave na natječaj. Odredbe Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik dostupne su na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik www.ioss.hr pod „Dokumenti Škole“.

Sadržaj i način, te vrijeme i mjesto procjene i vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu i vrednovanje kandidata. Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte, te će se objaviti na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Industrijsko-obrtničkoj školi Šibenik da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Natječaj je objavljen dana 07. kolovoza 2019. godine, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, www.ioss.hr, i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 16. kolovoza  2019. godine.

 

 

 

                                                                                    R a v n a t e lj:

 

                                                                                               

                                                                                                Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


04. travnja 2019.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 1/2019 Obrazac


Odabir ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

Šibenik, 24. siječnja 2019.

OBJAVA REZULTATA ODABIRA PONUDE (javni poziv br. ponude 2/2018.)

            Na roditeljskom sastanku održanom 24. siječnja 2019. g. s početkom u 18:00 sati, sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole „NN“, 67/14 i 81/15., većinom glasova donesena je odluka da je za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave "Renesansni gradovi" (od 17. 04. do 20. 04. 2019. g.) izabrana agencija:

                       Destinations F-TOURS d.o.o., Trg hrvatske bratske zajednice 2, Split
POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 130-04/19-01-01

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01-19-03

Šibenik, 17. siječnja 2019. g.

 

 

            Sukladno čl. 14. st. 7. al. 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN., br. 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva br. 2/2018 nakon javnog otvaranja ponuda održanog dana 16. siječnja 2019. g. objavljuje:

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 1. Destinations F-TOURS d.o.o., Trg hrvatske bratske zajednice 2, Split
 2. MAGELLAN d.o.o., Plinarska 2, Split

koje će biti predstavljene na roditeljskom sastanku koji će se održati u četvrtak, 24. siječnja 2019. g. s početkom u 18,00 sati u učionici br. 11.

 

Predsjednica Povjerenstva za provedbu javnog poziva:

Linda Plenča Buva, prof., v. r.

 
OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE


28. prosinca 2018.g.

U prilogu preuzmite obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave broj 2/2018 Obrazac


Odluka o izboru kandidata


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

18.prosinca 2018.g.

Odluku o izboru kandidata prema natječaju za popunu radnog mjesta za nastavnik/ica elektrotehničke skupine predmeta i nastavnik/ica fizike, objavljenog 05.prosinca 2018.godine možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru kandidata
Obavijest o izboru kandidata prema raspisanom natječaju


INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

ANTE ŠUPUKA 31, ŠIBENIK

KLASA: 112-01/18-01-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-01/18-02

Šibenik, 03. rujna 2018.

Na temelju čl. 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(„NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 80. Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik u okviru projekta „Zajedno do znanja, uz više elena II“, ravnatelj je nakon pribavljene prethodne suglasnosti Školskog odbora na sjednici održanoj 03. rujna 2018. g. donio

ODLUKU

izboru kandidata prema raspisanom natječaju

za radno mjesto

1. Za radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme (30 radnih sati tjedno) izabrana je MAJA SOVITTI, sanitarni ing. iz Šibenika koja je osposobljena za pomoćnicu u nastavi u radu s učenicima s teškoćama.

2. Natječaj je objavljen dana 21. kolovoza 2018. g. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

3. Ova odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnim stranicama Škole.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

R a v n a t e lj:

Zoran Živković, dipl. ing., v. r.
Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?