Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

Zakoni i Pravilnici koji su važni za obavljanje djelatnosti obrazovanja u našoj školi

________________________________________________________________________________

Sve pravilnike možete vidjeti u Narodnim novinama pod objavljenim brojem ili na linku stranice Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:

Narodne novine - SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Zakoni i pravilnici važni za obavljanje djelatnosti strukovnog obrazovanja u srednjim školama

________________________________________________________________________________

Ustav Republike Hrvatske (NN. br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 5/14.)

Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN. br. 33/96., 96/01., 13/02., 136/02., 112/05., 59/06., 55/08., 74/11. i 130/11.)

Opća deklaracija o ljudskim pravima usvojena i proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda rezolucijom br. 217 A/III od 10. prosinca 1948. g. (NN. br. 12/2009.)

Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju usvojena na 11. zasjedanju Opće konferencije UNESCO-a od 14. prosinca 1960. g., stupila na snagu 22. svibnja 1962. g.

Konvencija o pravima djeteta usvojena od Opće skupštine Ujedinjenih naroda 20. studenog 1989. g. , stupila na snagu 02. rujna 1990. g.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)

Zakon o pravobranitelju za djecu (NN. br. 96/03. i 73/17.)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN. br. 85/08. i 112/12.)

Zakon o ravnopravnosti spolova (NN. br. 82/08. i 69/17.)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN. br. 70/17.)

Zakon o ustanovama (NN. br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN. br. 33/95.)

Zakon o radu (NN. br. 93/14.)

Pravilnik o provođenju izbora za radničko vijeće (NN. br. 12/02.)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN. br. 44/14., 2/15.

Zakon o zaštiti na radu (NN. br. 71/14., 118/14. i 154/14.)

Zakon o zaštiti od požara (NN. br. 92/10.)

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN. br. 44/17.)

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN. br. 16/17.)

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN. br. 52/17.)

Zakon o poticanju zapošljavanja (NN. br. 57/12., 120/12.)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN. br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.)

Zakon o javnoj nabavi (NN. br. 120/16.)

Obiteljski zakon (NN. br. 103/15.)

Zakon o obveznim odnosima (NN., 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)

Kazneni zakon (NN. br. 71/14., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN. br. 24/17.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN. br. 39/17.)

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN. br. 25/13., 72/13.,151/13., 09/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14., 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. i 74/17.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN. br. 80/13. i 137/13.)

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN. br. 157/13., 151/14., 33/15., 93/15. i 120/16.)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN. br. 25/13. i 85/15.)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN. br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN. br. 105/97., 64/00., 65/09., 125/11. i 46/17.)

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN. br. 90/02.)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN. br. 90/02.)

Uredba o uredskom poslovanju (NN. br. 7/09.)

Zakon o računovodstvu (NN. br. 78/15., 134/15. i 120/16.)

Zakon o proračunu (NN. br. 87/08., 136/12. i 15/15.)

Uredba o računovodstvu proračuna (NN. br. 96/94., 108/96., 119/01. i 74/02.)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN. br. 139/10. i 19/14.)

Zakon o porezu na dohodak (NN. br. 115/16.)


Pravilnik o porezu na dohodak (NN. br. 1/17.)

Zakon o općem upravnom postupku (NN. br. 47/09.)

Zakon o obrtu (NN. br. 143/13.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (NN. br. 30/09.)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN. br. 61/11. i 16/12.)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru (NN. br. 73/97.)

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN. br. 27/10., 55/11. i 101/13.)

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN. br. 22/13.)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN. br. 63/08. i 90/10.)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN. br. 94/10.)

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 1/96. i 80/99.)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN. br. 88/03)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN. br. 89/95., 148/99. I 20/05.)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN. br. 2/11.)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN. br. 132/13.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 112/10.)

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN. br. 140/09.)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN. br.94/15. i 3/17.)

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (NN. br. 118/09.)

Pravilnik o polaganju državne mature (NN. br. 1/13.)

Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN. br. 8/16.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN. br. 67/14. i 81/15.)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN. br. 24/15.)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN. br. 47/17.)

Zakon o knjižnicama (NN. br. 105/97., 5/98., 104/00., 69/09.)

Standard za školske knjižnice (NN. br. 34/00.)

Zakon o obrazovanju odraslih (NN. br. 17/07., 107/07. i 24/10.)

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN. br. 129/08. i 52/10)

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (NN. br. 129/08., 50/10. i 61/14.)

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (NN. br. 129/08.)

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (NN. br. 129/08.)

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?