Naslovna Vijesti Galerija Kontakt

STATUT INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE

 Na temelju čl. 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («NN» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Školski odbor Industrijsko-obrtničke škole Šibenik uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Šibensko-kninske županije KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 2182/1-01-15-1 od 09. ožujka 2015. godine, na sjednici održanoj  26. ožujka 2015. godine, donio je

                                                                       

S T A T U T

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE ŠIBENIK

 

I.                   OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Ovim statutom utvrđuju se statusna obilježja, obavljanje djelatnosti, unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja upravnih i stručnih tijela,  položaj, prava i obveze učenika, nastavnika i roditelja te druga pitanja od značenja za djelatnost i poslovanje Industrijsko-obrtničke škole Šibenik (u daljnjem tekstu: Škola).

 

Članak 2.

 

(1) Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva u skladu s aktom o osnivanju škole i odlukom  Ministarstva prosvjete i športa KLASA: 602-03/02-01/101, URBROJ: 532/1-02-1 od 01. veljače 2002. godine.

(2) Škola je pravna osoba. Upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku pod matičnim brojem subjekta upisa broj (MBS) 060042296 i zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Članak 3.

 

(1) Osnivač Škole je Šibensko-kninska županija.

(2) Škola je pravni slijednik društveno pravne osobe Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Šibenik, koji je prestao s radom temeljem Rješenja o prestanku rada Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Šibenik KLASA: 602-03/91-01-10, URBROJ: 2182-1-01-91-1 od 30. listopada 1991. godine.

 

Članak 4.

 

(1) Naziv Škole je Industrijsko-obrtnička škola Šibenik.

(2) Sjedište Škole je u Šibeniku, Ulica Ante Šupuka 31.

 

Članak 5.

 

(1) Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

 

Članak 6.

 

(1) Škola obvezno ističe naziv na zgradi u kojoj je njezino sjedište i na drugim zgradama u kojima obavlja djelatnost.

 

Članak 7.

 

(1) U radu i poslovanju Škola koristi:

- pečat okruglog oblika, promjera 38 mm na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske ( služi za ovjeravanje svjedodžbi i drugih javnih isprava koje izdaje Škola)

- pečat okruglog oblika, promjera 25 mm na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske (služi za ispravke u matičnoj knjizi)

- pečat okruglog oblika, promjera 38 mm na kojem je uz rub ispisan naziv i sjedište Škole (služi za administrativno poslovanje Škole)

- pečat okruglog oblika, promjera 25 mm, koji sadrži naziv i sjedište škole (služi za financijsko poslovanje Škole)

- štambilje koji služe za uredsko poslovanje Škole.

 

(2) O broju, uporabi i čuvanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj.

 

Članak 8.

 

(1)  Škola ima Dan Škole.

(2) Dan škole obilježava se u mjesecu travnju, a datum se određuje godišnjim planom i programom  rada.

 

Članak 9.

 

(1)  Školu zastupa i predstavlja ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.

(2) U slučaju parničnog ili upravnog spora između Škole i ravnatelja Školu zastupa predsjednik školskog odbora ili osoba koju on pisano opunomoći.

 

 

 1. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

Članak 10.

 

(1) Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja redovnih učenika,  srednjoškolsko obrazovanje odraslih i posredovanje za povremeni rad redovnih učenika.

 

Članak 11.

 

(1) Škola djelatnost iz čl. 10. obavlja kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti škola obavlja slijedeće poslove:

-  upise i ispise iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,

- organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,

- vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,

- organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,

- izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,

- upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronski upisnik školskih ustanova.

 

Članak 12.

 

(1) Djelatnost obrazovanja navedena u čl. 10. ovog statuta obuhvaća:

 

 1. a) srednjoškolski odgoj i obrazovanje redovnih učenika u trogodišnjem trajanju    za stjecanje srednje stručne spreme u obrazovnim sektorima:

            - strojarstvo, brodogradnja i metalurgija za zanimanja strojobravar, industrijski     mehaničar, mehaničar toplinskih uređaja, vodoinstalater, plinoinstalater, instalater                                   grijanja i klimatizacije, tokar, automehaničar, bravar, autolimar, alatničar, precizni mehaničar, puškar, limar, mehaničar građevinskih i rudarskih strojeva, industrijski finomehaničar, zlatar, urar, tehnički crtač, obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima, automehatroničar, instalater kućnih instalacija, brodomehaničar, brodski mehaničar,

            - elektrotehnika i računalstvo za zanimanja elektroničar-mehaničar,            elektroinstalater, elektroničar, elektromehaničar, elektromonter, autoelektričar, telekomunikacijski           monter,

            - grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje  za zanimanje grafičar tiska,

            - graditeljstvo i geodezija za zanimanja keramičar-oblagač, rukovatelj samohodnim          građevinskim strojevima,

            - osobne, usluge zaštite i druge usluge za zanimanje autolakirer,

 

            te za stjecanje niže stručne spreme u obrazovnim sektorima:

            - strojarstvo, brodogradnja i metalurgija za zanimanje monter strojeva i konstrukcija,       zavarivač, proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije,

            - elektrotehnika i računalstvo za zanimanje monter električnih strojeva i uređaja,

 

 1. b) srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje stručne spreme u slijedećim obrazovnim sektorima:

            - strojarstvo, brodogradnja i metalurgija za zanimanja strojobravar, industrijski

mehaničar, obrađivač odvajanjem čestica, mehaničar toplinskih uređaja, vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, tokar, automehaničar,  bravar, autolimar, alatničar, puškar, limar, mehaničar građevinskih i rudarskih strojeva, brodomehaničar,

            - elektrotehnika i računalstvo za zanimanja elektroničar-mehaničar, elektroinstalater, elektroničar, elektromehaničar, elektromonter,  autoelektričar, telekomunikacijski            monter.

 

Članak 13.

 

(1) Škola odgaja i obrazuje redovne učenike u obrtničkim i industrijskim trogodišnjim programima i programima niže stručne spreme (do dvogodišnjeg trajanja) unutar strukovnog područja.

(2) Učenici se odgajaju i obrazuju u obrtničkim i industrijskim trogodišnjim programima po klasičnom školskom modelu, te u trogodišnjim obrtničkim programima po jedinstvenom modelu obrazovanja  u skladu sa zakonom i  podzakonskim aktima.

 

Članak 14.

 

(1) Odgoj i obrazovanje iz čl. 10. ovog statuta ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.

 

Članak 15.

 

(1)  Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

(2) Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.

(3) Školski kurikulum donosi prema prijedlogu nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja vijeća roditelja školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

(4) Godišnji plan i program rada Škole, na temelju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća roditelja donosi školski odbor najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

(5) Ravnatelj kod dostavljanja  prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada vijeću roditelja određuje rok u kojem je vijeće roditelja dužno dostaviti svoje mišljenje. Ako vijeće roditelja u zadanom roku ne dostavi traženo mišljenje, smatra se da na prijedlog školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada nema primjedaba. Mišljenje vijeća roditelja nije obvezujuće.

(6) Škola je dužna do 05. listopada tekuće godine elektroničkim putem Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dostaviti školski kurikulum i godišnji plan i program rada te iste objaviti na web stranici škole u skladu s propisima vezanima za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 16.

 

(1) S obzirom na vrstu nastavnog plana i programa Škola je strukovna.

 

Članak 17.

 

(1) Nastavni plan i program izvodi se u Školi ili kod obrtnika ili trgovačkih društava      u skladu s ugovorima o provedbi praktične nastave i ugovorima o naukovanju.

 

Članak 18.

 

(1) Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Nastava se odvija putem predavanja, vježbi i praktične nastave prema nastavnom planu i programu i školskom kurikulumu.

 

Članak 19.

 

(1) Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih izvode se u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.     

 

 

Članak 20.

 

(1) Škola obavlja djelatnost posredovanja za povremeni rad redovnih učenika u skladu s odobrenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi KLASA: UP/I-102-02/02-02/03, URBROJ: 524-04/1-1-02-2 od 03. listopada  2002. god.

(2) Posredovanje podrazumijeva:

- obavljanje posredovanja za povremeni rad redovnih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za prosvjetu

-  vođenje očevidnika članova i obavljenih posredovanja

- obračun i naplatu od poslodavaca učenikove zarade, propisanog doprinosa, te naknade za posredovanje

-  isplata punog iznosa zarade učenika  bez naknade.

(3) Poslovi posredovanja iz ovog članka obavljaju se u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

 

Članak 21.

 

(1) Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno. Iznimno, nastava se može organizirati subotom ukoliko je to predviđeno godišnjim planom i programom rada.

(2) Radi u jednoj  smjeni u zajedničkoj zgradi s Tehničkom  školom i Srednjom strukovnom školom Šibenik.

 

Članak 22.

 

(1) Nastava u Školi ustrojava se po razredima, a izvodi u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama.

(2) U jednom razrednom odjelu obrazuju se učenici za najviše tri srodna zanimanja.

 

Članak 23.

 

(1) Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola organizira dopunsku nastavu, a za učenike koji u nekim od nastavnih predmeta ostvaruju izvanprosječne rezultate ili pokazuju interes za određeni nastavni predmet Škola će organizirati dodatnu nastavu.

 

Članak 24.

 

(1) Škola obrazuje učenike s teškoćama u razvoju integrirane u redovitim razrednim odjelima i u jednom posebnom razrednom odjelu u svakoj generaciji prema redovitim nastavnim programima uz primjerene metode rada ili prema prilagođenim nastavnim programima koje izrađuju nastavnici i defektolog sukladno sposobnostima učenika.

 

Članak 25.

 

 

(1) U Školi se izvode izvannastavne aktivnosti  radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika.

(2) Izvannastavne aktivnosti planiraju se školskim kurikulumom, godišnjim planom i programom rada i programom rada neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi.

(3) Izvannastavne aktivnosti nisu obvezne za učenike, ali ih razredno vijeće može učenicima priznati  kao ispunjavanje školskih obveza.

 

Članak 26.

 

(1) Učeniku koji je uključen u izvanškolske aktivnosti, rad u izvanškolskim aktivnostima Nastavničko vijeće može priznati kao ispunjavanje školskih obveza.

 

Članak 27.

 

(1) Obrazovne aktivnosti (izleti, ekskurzije i sl.) koje su izrijekom u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa, u skladu s godišnjim planom i programom rada i školskim kurikulumom Škola može izvoditi i izvan mjesta u kojem joj je sjedište.  

 

Članak 28.

 

(1) Škola ima knjižnicu.

(2) Školska knjižnica ima obilježje knjižnice u sastavu i dio je obrazovnog procesa Škole.

(3) Rad knjižnice sastavni je dio nastavnog i stručno-pedagoškog rada.

 

 

 

III.  UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 29.

 

(1) Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno obrazovnih sadržaja i poslova.  Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

 

Članak 30.

 

(1) Unutarnji rad i život škole uređuje se pravilnikom o kućnom redu. Kućnim redom se uređuju:

 

- pravila i obveze učenika u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru

- pravila međusobnih odnosa učenika

- pravila međusobnih odnosa učenika i radnika

- radno vrijeme

- pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja diskriminacije, neprijateljstva i nasilja

- način postupanja prema imovini.

 

(2) Pravilnik o kućnom redu donosi školski odbor nakon provedene rasprave na nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika.

 

          Članak 31.

 

(1) Školski odbor nakon provedene rasprave na nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću učenika donosi etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi prema kojem su dužne postupati sve osobe koje kodeks obvezuje.

 

 

 1. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

 

Članak 32.

(1) Školom upravlja školski odbor.

(2) Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog (1) člana bira i razrješava radničko vijeće, a ako nije utemeljeno radničko vijeće imenuju ga i opozivanju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem  na način propisan Zakonom o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest (6) imenuje i razrješava:

-  Nastavničko vijeće dva (2) člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,

-  Vijeće roditelja jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole,

-  osnivač tri (3) člana samostalno.

 

Članak 33.

 

(1) Članom školskog odbora ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi kazneni postupak za neka od kaznenih dijela iz  čl. 106.  st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Članak 34.

(1) Izbor dva (2) člana školskog odbora koje imenuje nastavničko vijeće iz reda nastavnika i stručnih suradnika obavlja se na sjednici nastavničkog vijeća.

(2) Izbori se održavaju najmanje 30 dana prije isteka mandata školskog odbora.

 

Članak 35.

 

(1) Sjednicu nastavničkog vijeća na kojoj se izabiru dva člana školskog odbora saziva ravnatelj.

(3) Za provođenje izbora nastavničko vijeće imenuje izborno povjerenstvo.

(4) Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

(5) Članovi izbornog povjerenstva ne mogu se kandidirati za članove školskog odbora.

(6) O izborima izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

 

Članak 36.

 

(1) Kandidate za članove školskog odbora  iz reda nastavnika i stručnih suradnika može predložiti svaki član nastavničkog vijeća nazočan na sjednici nastavničkog vijeća.

(2) Svaki nastavnik i stručni suradnik može istaknuti svoju kandidaturu.

(3) Za članove školskog odbora obvezno se predlaže više kandidata nego što se bira. Kandidati iz st. 1.  ovog članka se moraju izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana školskog odbora.

 

Članak 37.

 

(1) Prema redoslijedu kandidature izborno povjerenstvo sastavlja izbornu listu.

 

Članak 38.

 

(1) Nakon utvrđivanja izborne liste izborno povjerenstvo izrađuje glasačke listiće. Broj glasačkih listića mora biti jednak broju nazočnih birača.

(2) Glasački listić iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

 1. naznaku da se izbor odnosi na kandidate za članove školskog odbora
 2. broj kandidata koji se biraju u školski odbor
 3. ime i prezime kandidata.

(3) Ispred imena i prezimena svakog kandidata upisuje se redni broj.

 

Članak 39.

           

(1)  Glasovanje je tajno.

(2) Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova Nastavničkog vijeća.

(3) Glasovanju moraju biti nazočni svi članovi izbornog povjerenstva.

 

Članak 40.

 

(1) Predsjednik izbornog povjerenstva objašnjava način glasovanja.

(2) Birač može glasovati samo za kandidate upisane na glasačkom listiću.

(3) Birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred najviše dva kandidata.

(4) Glasački listići popunjeni suprotno stavku 2. i 3. ovog članka smatraju se nevažećima.

 

Članak 41.

 

(1) Nakon završetka glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih listića i sastavlja listu kandidata prema broju dobivenih glasova.

(2) U slučaju jednakog broja glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.

(3) Nastavničko vijeće može odbiti listu kandidata ako raspolaže dokazima da je tijekom izbora bilo povreda postupka ili propusta izbornog povjerenstva.

(4) U tom slučaju glasovanje se ponavlja.

 

Članak 42.

 

(1) Nakon što nastavničko vijeće prihvati listu kandidata za članove školskog odbora utvrđuje se koja će  dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika nastavničko vijeće imenovati u školski odbor.

 

Članak 43.

 

(1) Ravnatelj Škole dužan je izvijestiti vijeće roditelja o potrebi izbora roditelja za predstavnika roditelja u školski odbor. 

 

Članak 44.

 

(1) O izboru jednog (1) člana školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik Škole odlučuju roditelji na sjednici vijeća roditelja.

(2) Kandidata za člana školskog odbora iz reda roditelja mogu predlagati svi nazočni na sjednici Vijeća roditelja.

(3) Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član vijeća roditelja istodobno i radnik Škole.

(4) Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu ili je sam istaknuo svoju kandidaturu u skladu sa st. 3. ovoga članka.

(5) Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira jednog (1) člana školskog odbora.

(6) U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, glasovanje će se ponoviti za ta dva kandidata.

(7) Nakon izbora utvrđuje se jedan (1) član iz reda roditelja kojeg će vijeće roditelja imenovati u Školski odbor.

Članak 45.

           

(1) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je imenovana većina članova školskog odbora.

(2) Najstariji član školskog odbora rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

 

Članak 46.

 

(1) Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

 

- izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima  školskog odbora,

- verifikacija mandata članova školskog odbora,

- izbor predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora.

 

Članak 47.

 

(1) Članovima školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja školskog odbora. Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

 

Članak 48.

 

(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora može biti izabran svaki član školskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika školskog odbora biraju se na četiri godine.

(3) O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora članovi školskog odbora  glasuju javno dizanjem ruku.

(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova školskog odbora.

(5) Nakon izbora predsjednika školskog odbora predsjedavatelj sjednice predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice školskog odbora.

 

                                                                   Članak 49.

 

(1) Predsjednik školskog odbora:

- saziva sjednice školskog odbora

- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice

- priprema i razmatra materijale za sjednicu

- vodi sjednice školskog odbora

- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata

- skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene    poslovnikom.

 

Članak 50.

 

(1) U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti predsjednika školskog odbora zamjenjuje ga zamjenik predsjednika školskog odbora.

(2) Ako je i zamjenik predsjednika školskog odbora spriječen voditi sjednicu, školski odbor na sjednici određuje osobu iz reda članova školskog odbora koja će predsjedavati sjednici.

 

Članak 51.

 

(1) Sjednicu školskog odbora saziva predsjednik školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.

(2) Prijedlog za sazivanje može dati svaki član školskog odbora.

(3) Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu školskog odbora ako to traži 1/3 članova školskog odbora ili ravnatelj.

(4) Ako predsjednik školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.

 

Članak 52.

 

(1) Predsjednik Školskog odbora saziva sjednicu školskog odbora pismeno putem poziva ili  e-mailom.

(2) Pozivi se dostavljaju svim članovima školskog odbora, ravnatelju škole te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.

(3) Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu, stavlja se na oglasnu ploču škole.

 

Članak 53.

 

(1) U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica školskog odbora može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem.

 

Članak 54.

 

(1) Kada pojedinom članu školskog odbora iz članka  32. ovoga statuta prijevremeno prestane mandat provode se dopunski izbori.

(2) Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga članka.

(3) Mandat člana školskog odbora izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio izabran raniji član školskog odbora.

(4) Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci  32. do 44.  ovoga statuta.

 

Članak 55.

 

(1) Člana školskog odbora  razrješava tijelo koje ga je imenovalo:

- ako sam to zatraži

- ako mu kao nastavniku odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi

- ako učeniku čiji je roditelj član školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi

- ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana

- ako zbog nastanka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove nastavnika i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa

- ako tijelo koje ga je predložilo u školski odbor nije zadovoljno njegovim radom u školskom odboru

-  na prijedlog ravnatelja,

- ako prosvjetni inspektor ili školski odbor utvrde da član školskog odbora ne ispunjava obveze odnosno ne obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole

- ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član školskog odbora.

 (2) Prijedlog za razrješenje člana školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika može dati najmanje većina članova nastavničkog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana školskog odbora iz reda roditelja može predložiti najmanje većina članova vijeća roditelja.

 

Članak 56.

 

(1) Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.

(2) Odluku o raspuštanju školskog odbora donosi ured državne uprave u primjerenom roku.

 

Članak 57.

 

(1) Odlukom o raspuštanju školskog odbora imenuje se povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje školski odbor.

(2) Na sastav, imenovanje, način rada i ovlasti povjerenstva primjenjuju se odredbe čl. 121. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Članak 58.

 

(1) Član školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata ako je utvrđeno da ne

ispunjava obveze utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana istoga školskog odbora.

(2) Ako je školski odbor raspušten iz razloga što nije obavljao poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom Škole ili je te poslove obavljao na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole, članovi raspuštenog školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja.

 

Članak 59.

 

(1) Članovi školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada školskog odbora odlučuju većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Članak 60.

 

(1) O radu sjednice školskog odbora vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik vodi tajnik Škole ili osoba koju odredi predsjednik školskog odbora u dogovoru s ravnateljem.

 

Članak 61.

 

(1) O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici školskog odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči Škole.

(2) Roditelje se na sjednici vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici školskog odbora.

 

Članak 62.

 

(1) Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja i pripremanje prijedloga akata iz svog djelokruga.

 

Članak 63.

 

(1) Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća. Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana radne skupine.

 

Članak 64.

 

(1) Članovi povjerenstava ili radnih skupina biraju se između radnika Škole.

(2) Iznimno kada je propisano da određena radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće radne skupine potrebno, školski odbor može za članove  povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.

 

Članak 65.

 

(1) Školski odbor:

- donosi statut uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja

- donosi ostale opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole

- donosi godišnji plan i programa rada i nadzire njegovo izvršavanje

- donosi školski kurikulum na prijedlog nastavničkog vijeća i ravnatelja

- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi

- odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole

- daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi

- na prijedlog ravnatelja odlučuje o upućivanju radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti

- odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

- odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije

- donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji financijski obračun na prijedlog ravnatelja

- osniva učeničke klubove i udruge

- odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine, te investicijskim radovima čija je vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna

- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine, te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 200.000,00 kuna

- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora

- donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole

- bira i imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra

- sklapa ugovor o radu s novoizabranim ravnateljem Škole

- razrješava ravnatelja Škole sukladno zakonskim odredbama i odredbama ovog statuta

- odlučuje, uz suglasnost osnivača, o davanju u zakup objekata i prostora Škole ili mijenjanja namjene objekata i prostora

- predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole

- predlaže statusne promjene

- predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole

- razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada

- razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole

- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

 

Članak 66.

 

(1) Član školskog odbora ima prava i dužnosti:

- nazočiti sjednicama školskog odbora i sudjelovati u radu,

- postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici,

- podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama,

- prihvatiti izbor u radne skupine i povjerenstva koja osniva školski odbor,

- sudjelovati na sjednicama radnih skupina i povjerenstava.

(2) Prava i dužnosti iz st. 1. ovog članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.

 

Članak 67.

 

(1) Rad školskog odbora je uređen poslovnikom o radu školskog odbora.

 

 

 

 1. RAVNATELJ

           

Članak 68.

           

(1) Škola ima ravnatelja.

(2) Ravnatelj je poslovodni i stručni  voditelj Škole.

 

Članak 69.

                                                          

(1) Ravnatelja imenuje školski odbor na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost ministra.

(2) Smatra se da je ministar dao suglasnost za imenovanje ravnatelja ako ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću.

(3) Ako je ministar uskratio suglasnost za imenovanje ravnatelja, postupak za izbor  ravnatelja se ponavlja.

 

Članak 70.

 

(1) Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje školski odbor najkasnije šezdeset dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.

(2) Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku na način da bude dostupan svim zainteresiranim kandidatima na području države.

(3) Ravnatelj se imenuje na 5 godina, a ista osoba može biti ponovno birana.

(4) U natječaju za imenovanje ravnatelja objavljuju se uvjeti koje ravnatelj mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje, rok u kojemu se primaju prijave na natječaj, isprave kojima se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta te način i rok u kojem će kandidati biti izviješteni o rezultatima izbora.

 

Članak 71.

 

(1) Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja:

-  ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u školi, a koji može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

-  koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

-  ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje  od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama i

 -  koja ima licenciju za rad ravnatelja.

 

Članak 72.

 

(1) Nakon proteka roka za prijave na natječaj na sjednici školskog odbora, predsjednik školskog odbora abecednim redom čita pristigle prijave kandidata. Za svaku prijavu je potrebno utvrditi:

- da li kandidat ispunjava uvjete natječaja i

- da li je prijava dostavljena u propisanom roku.

 

Članak 73.

 

(1) U roku od osam dana od sjednice školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja Škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku, sazivaju se sjednice nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skup  radnika.

 (2) Na sjednici nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i na skupu radnika nazočne se izvješćuje o kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju uvjete natječaja i koji su ponude dostavili u propisanom roku.

(3) Nastavničko vijeće, vijeće roditelja i skup radnika tajno glasuju  o kandidatima za ravnatelja škole iz stavka 2. ovog članka, a nakon završenog glasovanja donosi se pisani zaključak koji se dostavlja  školskom odboru.

(4) Glasovanje je pravovaljano ako mu je pristupila najmanje natpolovična većina članova nastavničkog vijeća, vijeća roditelja te skupa radnika.

(5) Zaključci tijela  iz stavka 3. ovog članka obvezuju članove školskog odbora  koje ih je imenovalo u školski odbor.

 

Članak 74.

 

(1) Na sjednici nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupu radnika  bira se izborno povjerenstvo koje će voditi postupak glasovanja i zapisnik o izborima. Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

(2) Članom izbornog povjerenstva ne može biti osoba koja je kandidat za ravnatelja Škole.

(3) Izborno povjerenstvo abecednim redom utvrđuje izbornu listu kandidata za ravnatelja koji udovoljavaju uvjetima natječaja i koji su dostavili ponude u roku.

(4) Glasački listići izrađuju se abecednim redom i ovjeravaju pečatom Škole, a broj glasačkih listića mora biti jednak broju članova nazočnih na sjednici na kojoj se provodi glasovanje.

(5)Svaki član nazočan na sjednici nastavničkog vijeća, vijeća roditelja i skupu radnika glasuje na način da na glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg glasuje. Ako je samo jedan kandidat za ravnatelja na glasačkom listiću označava se glasovanje „za“ ili „protiv“ tog kandidata. Svaki drugačiji način glasovanja smatra se nevažećim glasačkim listićem.

 

Članak 75.

 

(1) Nakon obavljenog glasovanja izborno povjerenstvo prebrojava glasove s važećih glasačkih listića i sastavlja listu kandidata za ravnatelja Škole prema broju dobivenih glasova.

(2) U slučaju da dva ili više kandidata za ravnatelja Škole dobiju isti najveći broj glasova, glasovanje se ponavlja između navedenih kandidata dok ne bude izabran kandidat s najvećim brojem glasova.

(3) Glasovanje se može ponoviti i u slučaju ako nastavničko vijeće, vijeće roditelja ili skup radnika raspolažu dokazima da je tijekom izbora bilo propusta koji su utjecali na rezultate glasovanja.

(4) Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja donose se zaključci iz članka 73. st. 3. i 5. ovog statuta.

 

Članak 76.

 

(1) Na temelju dostavljenih zaključaka iz članka 73. st. 3. i 5.  te članka 75. stavak 4. ovog statuta školski odbor javnim glasovanjem donosi odluku o izboru kandidata za ravnatelja za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost ministra.

(2) Za kandidata za ravnatelja Škole za kojeg se traži prethodna suglasnost ministra izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova školskog odbora.

(3) Ako niti za jednog kandidata ne glasuje većina od ukupnog broja članova školskog odbora, odluka nije donesena, odnosno nije niti jedan od kandidata izabran. Tada je potrebno primijeniti odredbe članka 43. Zakona o ustanovama.

 

 

Članak 77.

 

(1) Kada Škola dobije suglasnost za izabranog kandidata ili kada istekne zakonski rok za davanje suglasnosti, školski odbor u roku od petnaest (15) dana donosi odluku o imenovanju ravnatelja.

(2) Odluku o imenovanju ravnatelja školski odbor donosi javnim glasovanjem.

(3) Odlukom o imenovanju ravnatelja školski odbor utvrđuje vrijeme stupanja ravnatelja na rad i vrijeme sklapanja ugovora o radu.

(4) S imenovanim ravnateljem predsjednik školskog odbora sklapa ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme na rok od pet (5) godina.

 

Članak 78.

 

(1) Na zahtjev osobe koja je imenovana ravnateljem škole, a koja u školi ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto nastavnika ili stručnog suradnika, taj ugovor o radu mirovati će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme dva uzastopna mandata.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka ima pravo povratka na rad na poslove na kojima je prethodno radila u roku od trideset (30) dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u suprotnom joj prestaje radni odnos.

 

Članak 79.

 

(1) Školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja:

- kada se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran

- kada ravnatelj bude razriješen

- kada Škola nema ravnatelja.

(2) Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za nastavnika ili stručnog suradnika.

(3) Za vršitelja dužnosti ravnatelja ne može se imenovati osoba kojoj je kao izabranom kandidatu za ravnatelja uskraćena suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

(4) Mandat vršitelja dužnosti traje do imenovanja ravnatelja, a najdulje godinu dana.

(5) Vršitelj dužnosti ima sva prava i obveze ravnatelja.

 

Članak 80.

 

(1) Ravnatelj:

- predlaže opće akte i godišnji plan i program rada

- predlaže financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun

- organizira i vodi poslovanje Škole

- sudjeluje u radu Školskog odbora, bez prava odlučivanja

- utvrđuje dežurstva nastavnika i raspored sati dnevnog trajanja nastave

- predstavlja i zastupa Školu

- poduzima sve radnje u ime i za račun Škole

- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima

- surađuje s nastavničkim vijećem kod predlaganja školskog kurikuluma

- skrbi o sigurnosti, pravima i interesima učenika i radnika Škole

- surađuje i promiče suradnju s učenicima i roditeljima

- surađuje s osnivačem, upravnim tijelima i ustanovama

- nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu

- osigurava dostupnost školskog kurikuluma učenicima i roditeljima

- određuje nastavnika za predlaganje ocjene razrednom vijeću kada učenika ne može ocijeniti predmetni nastavnik zbog izbivanja ili spriječenosti

- izdaje nastavnicima i stručnim suradnicima rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju

- izdaje radne naloge radnicima

- imenuje razrednike

- provodi odluke i zaključke osnivača, školskog odbora i stručnih tijela

- osigurava unos i promjene podataka o zaposlenima u Školi za registar zaposlenih u javnom sektoru

- skrbi o ispravnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka učenika i radnika Škole

- osigurava zainteresiranim korisnicima pravo na pristup informacijama

- imenuje članove prosudbenih povjerenstava za organizaciju i provođenje završnih radova

- saziva konstituirajuću sjednicu školskog odbora, vijeća roditelja i vijeća učenika

- odlučuje o potrebi zapošljavanja radnika te prestanku potrebe za radom radnika

- sklapa i otkazuje ugovore o radu radnicima Škole samostalno i uz prethodnu suglasnost školskog odbora

- poduzima mjere propisane zakonom prema radnicima zbog neizvršavanja poslova ili kršenja obveza iz radnog odnosa

- sklapa samostalno pravne poslove o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine, te o investicijskim radovima do 100.000,00 kuna samostalno, a preko 100.000,00 kuna prema prethodnoj odluci školskog odbora, odnosno suglasnosti osnivača

- izvješćuje ured državne uprave u županiji o nemogućnosti konstituiranja školskog odbora

- upućuje radnike na redovite i izvanredne liječničke preglede

- predlaže školskom odboru donošenje odluke o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti

- imenuje članove povjerenstva za polaganje popravnih, razrednih i predmetnih ispita

- sudjeluje u poslovima provođenja upisa učenika

- izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama tijela upravnog i stručnog

nadzora

- izvješćuje roditelje, učenike, osnivača i ured državne uprave u županiji o promjenama u radu i ustrojstvu Škole

- posjećuje nastavu i druge oblike obrazovnog rada, analizira rad nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje

- zabranjuje u Školi sve oblike promidžbe i prodaju proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja

- saziva sjednice nastavničkog vijeća i predsjedava im

- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole te poslove za koje   izrijekom propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela Škole.

 

Članak 81.

 

(1) Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta pojedinih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Škole.

 

Članak 82.

 

(1) Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran školskom odboru i osnivaču.

 

Članak 83.

 

(1) U slučaju privremene spriječenosti, ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje nastavnik ili stručni suradnik kojega za to imenuje školski odbor.

(2) Školski odbor može za zamjenika ravnatelja imenovati člana nastavničkog vijeća koji nije član školskog odbora i koji se prethodno suglasi s imenovanjem.

(3) Zamjenik ravnatelja obavlja poslove ravnatelja koje se ne mogu odgađati do      ravnateljeva povratka.

(4) Zamjenik ravnatelja može zastupati Školu u pravnom prometu prema trećima samo uz ravnateljevu pisanu punomoć.

(5) Školski odbor može u svakom trenutku razriješiti zamjenika ravnatelja i imenovati za zamjenika ravnatelja drugoga člana nastavničkog vijeća.

        

Članak 84.

 

(1) Ravnatelju Škole ugovor o radu prestaje:

- smrću

- istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme

- završetkom školske godine (31. kolovoza) u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža

-  sporazumom

- dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad

- otkazom sukladno zakonskim odredbama.

 

Članak 85.

 

(1) Školski odbor je dužan razriješiti ravnatelja i prije isteka roka na koje je imenovan ako ravnatelj zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole te u slučajevima propisanim Zakonom o ustanovama:

- u slučajevima propisanim člankom 44. Zakona o ustanovama

- kad krši ugovorne obveze

- kad zanemaruje obveze poslovodnog i stručnog voditelja Škole

- prema prijedlogu prosvjetnog inspektora.

 (2) Kad školski odbor zaključi da postoje razlozi za razrješenje, zatražit će od ravnatelja da se u roku do tri dana očituje o tim razlozima.

(3) Nakon ravnateljeva očitovanja o razlozima razrješenja, odnosno nakon isteka roka iz st. 2. ovog članka, školski odbor odlučuje o razrješenju.

(4) Školski odbor može razriješiti ravnatelja Škole i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.

(5) Ako školski odbor ne razriješi ravnatelja Škole na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a  ministar procijeni da je prijedlog opravdan, ministar će razriješiti ravnatelja.

 

Članak 86.

 

(1) Kad školski odbor utvrdi da postoje razlozi za razrješenje, prije donošenja odluke o razrješenju, obvezan je ravnatelju omogućiti da iznese svoju obranu odnosno da se izjasni o navedenim razlozima u pisanom obliku i u primjerenom roku koji mu je odredio školski odbor.

 

Članak 87.

 

(1) Nakon očitovanja ravnatelja o razlozima za razrješenje, o prijedlogu za razrješenje ravnatelja članovi školskog odbora odlučit će tajnim glasovanjem.

 

Članak 88.

 

(1) Kad se ravnatelja razrješuje iz razloga navedenih u članku 44. st. 2. točke 1. Zakona o ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja sklopit  će s razriješenim ravnateljem  sporazum o prestanku ugovora o radu.

(2) Nakon donošenja odluke o razrješenju ravnatelja zbog razloga navedenih u članku 44. stavak 3. ili 4. Zakona o ustanovama, aktualni ravnatelj ili vršitelj dužnosti ravnatelja, uz prethodnu suglasnost školskog odbora, razriješenom ravnatelju će otkazati ugovor o radu uz otkazni rok od mjesec dana.

(3) Protiv odluke o otkazu ugovora o radu ravnatelj može podnijeti tužbu samo ako je podnio tužbu protiv odluke o razrješenju sukladno Zakonu o ustanovama.

(4) Tužba iz st. 3. ovog članka podnosi se općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu škole u roku od 30 dana od dana primitka odluke o otkazu ugovora o radu.

 

Članak 89.

 

(1) U slučaju razrješenja ravnatelja Škole školski odbor imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja iz redova nastavnika i stručnih suradnika, a u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti raspisati će natječaj za izbor ravnatelja.

 

           

 

 1. TAJNIK ŠKOLE

 

Članak 90.

(1) Škola ima tajnika.

(2) Tajnik škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.

(3) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz st. 2. ovog članka ravnatelj može za tajnika škole izabrati osobu koja je završila preddiplomski studij upravne struke.

 

 

 • STRUČNA TIJELA ŠKOLE

 

Članak 91.

 

(1) Stručna tijela Škole su nastavničko i razredno vijeće.

 

Članak 92.

 

(1) Nastavničko vijeće čine nastavnici i stručni suradnici Škole. Nastavničkim vijećem rukovodi ravnatelj. Sjednice nastavničkog vijeća obvezno se održavaju na početku školske godine i na kraju svakog polugodišta.

(2) Nastavničko vijeće donosi  odluke većinom glasova ukupnog broja članova. Na sjednicama nastavničkog vijeća vodi se zapisnik. U zapisnik se obvezno unosi broj nazočnih, odluke, zaključci, izdvojena mišljenja članova i sl. Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.

 

Članak 93.

 

(1) Nastavničko vijeće:

- obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, potrebama i    interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole

- predlaže školski kurikulum u suradnji s ravnateljem

- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa

- ustrojava razredne odjele i razredne skupine

- organizira za učenike dopunsku i dodatnu nastavu

- predlaže imenovanje razrednika

- predlaže stručno usavršavanje nastavnika i stručnih suradnika

- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje

- odlučuje o zahtjevu učenika za preispitivanje zaključene ocjene

- odlučuje o zahtjevima učenika, odnosno roditelja ili skrbnika za prijelaz učenika u školu, odnosno promjenom obrazovnog programa

- određuje razlikovne ili dopunske ispite

- analizira i ocjenjuje obrazovni i stručni rad

- odlučuje o pohvalama i nagradama učenicima

- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno

- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta

- obavlja poslove u svezi s obranom završnog rada

- obavlja druge poslove utvrđene propisima i općim aktima Škole.

 

Članak 94.

 

(1) Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu. Razredno vijeće je stručno tijelo koje neposredno sudjeluje u razmatranju svih pedagoških i ustrojstvenih pitanja u svezi s radom i rezultatima rada razrednog odjela.

 

Članak 95.

 

(1) Razredno vijeće:

- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu

- skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma

- utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća

- predlaže izlete razrednog odjela

- utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj,

- surađuje s vijećem učenika,

- utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh i daje mišljenje o vladanju učenika

- surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika

- donosi odluku o upućivanju učenika na predmetni ispit

- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

 

Članak 96.

 

(1) Svaki razredni odjel ima razrednika. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća. Razrednika određuje ravnatelj na prijedlog nastavničkog vijeća.

 

Članak 97.

 

(1) Razrednik:

-  skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika

- skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma u svom    razrednom odjelu

- prati život i rad učenika izvan Škole

- skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije

- predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika

- poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju školskih obveza

- saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im

- podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole

- izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika razrednog odjela u učenju i vladanju

- predlaže pohvale i nagrade za učenike

- predlaže ocjenu učenika iz vladanja

- priopćuje učeniku opći uspjeh

- skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta 

- pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema

- obavlja druge potrebne poslove sukladno zakonu i podzakonskim aktima.

 

Članak 98.

 

(1) Stručni aktiv čine svi nastavnici odgovarajućeg nastavnog predmeta, odnosno skupine srodnih predmeta. Stručni aktivi su stručna tijela nastavničkog vijeća koja skrbe o što uspješnijem izvođenju nastave prema okvirnom, odnosno izvedbenom programu pojedinih nastavnih predmeta i skupina predmeta.

 

Članak 99.

 

(1) Stručni aktivi rade na sjednicama.

(2) Sjednicu stručnog aktiva priprema, saziva i vodi voditelj stručnog aktiva kojega, na prijedlog ravnatelja, imenuje nastavničko vijeće.

           

Članak 100.

 

(1) Stručni aktiv obavlja stručne poslove u svezi s izradom izvedbenog programa, kriterija i instrumenata za praćenje i ocjenjivanje znanja i vještina učenika, kao i obveza učenika u svakom predmetu,  predlaganjem nabavke nastavnih sredstava i pomagala za odgovarajuće predmete, odabirom udžbenika i priručnika, te druge pomoćne literature, kao i predlaganjem rasporeda nastavnika po nastavnim predmetima, razredima i razrednim odjelima.

(2) Stručni aktiv obavlja i druge stručne poslove na temelju zaključaka i uputa nastavničkog vijeća.

 

 

 

 

 

VIII. RADNICI

 

Članak 101.

 

(1) Radnici Škole su osobe koje su sa Školom sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom.

(2) Radnici Škole su nastavnici, stručni suradnici, drugi stručni i pomoćno-tehnički radnici.

 

Članak 102.

           

(1) Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj imaju pravo i obvezu trajno se  stručno osposobljavati i usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.

(2) Osposobljavanje i usavršavanje iz stavka 1. ovog članka  sastavni je dio radnih obveza nastavnika i stručnih suradnika.

(3) Nastavnici i stručni suradnici dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom  općinskom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 

Članak 103.

 

(1) Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Škole obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

(2) Ugovore o radu s radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj za to opunomoći.

(3) Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi kazneni postupak za neka od kaznenih djela koja su određena Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Kaznenim zakonom.

(4) Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni postupak pokrenut protiv radnika ili je pravomoćnom presudom radnik oslobođen od odgovornosti, radniku će se vratiti obustavljeni dio plaće od prvoga dana udaljenja.

 

Članak 104.

 

(1) Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim  aktima Škole, ugovorom o radu i godišnjim planom i programom Škole.

 

Članak 105.

           

(1) Pravilnikom o radu Škole detaljno se razrađuju zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prava i obveze iz radnog odnosa i druga pitanja u svezi s radnim odnosima radnika Škole.

 

 

 1. SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE

 

Članak 106.

 

(1) Škola je dužna provoditi samovrednovanje.

(2) Samovrednovanje se provodi za sljedeća ključna područja:

- planiranje i programiranje rada,

- poučavanje i podrška učenju,

- postignuća učenika,

- materijalni uvjeti i ljudski potencijali,

- profesionalni razvoj radnika,

- međuljudski odnosi u školi,

- rukovođenje i upravljanje,

- suradnja s ostalim dionicima.

(3) Samovrednovanje škole prati i vrednuje povjerenstvo za kvalitetu kojega imenuje školski odbor.

(4) Povjerenstvo za kvalitetu ima 7 članova:

- 4 člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika,

- 1 člana iz reda dionika na prijedlog osnivača,

- 1 člana iz reda učenika,

- 1 člana iz reda roditelja.

(5) Povjerenstvo za kvalitetu do kraja rujna za proteklu školsku godinu izrađuje izvješće te ga dostavlja školskom odboru i Agenciji za strukovno obrazovanje.

 

Članak 107.

 

(1) Izbor četiri člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika vrši se na način da svaki od tri postojeća stručna aktiva u školi  izabere i predloži po jednog kandidata školskom odboru za imenovanje u povjerenstvo, a četvrti član je stručni suradnik pedagog koji je stalni kandidat za imenovanje u povjerenstvo.

(2) Tri stručna aktiva u školi formirana sukladno čl. 98. ovog statuta su stručni aktiv nastavnika općih predmeta, stručni aktiv nastavnika strojarske skupine predmeta i stručni aktiv nastavnika elektrotehničke skupine predmeta.

Svaki stručni aktiv na svojoj sjednici izabire po jednog kandidata za člana povjerenstva.

(3) Kandidate za članove povjerenstva može predložiti svaki član stručnog aktiva. Svaki nastavnik može istaknuti svoju kandidaturu. Kandidati se moraju izjasniti o prihvaćanju kandidature za člana povjerenstva.

(4) Glasovanje je javno.

(5) Glasovanje je pravovaljano ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova stručnog aktiva.

(6) Za člana povjerenstva  iz reda nastavnika predlaže se kandidat koji je izabran većinom glasova nazočnih nastavnika na sjednici stručnog aktiva. 

                                                                      

Članak 108.

 

(1) Stručni suradnik pedagog se uvijek predlaže školskom odboru kao četvrti član za imenovanje u povjerenstvo jer je u opisu njegovih poslova sadržano samovrednovanje škole.

                                                                      

Članak 109.

 

(1) Kandidata za člana povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika izabiru i predlažu učenici na sjednici vijeća učenika.

(2) Vijeće učenika pravovaljano odlučuje ukoliko je na sjednici nazočna većina članova.

Svaki učenik nazočan na sjednici može predlagati kandidate i može istaknuti svoju kandidaturu. Da bi se smatrao kandidatom, predloženi kandidat treba prihvatiti kandidaturu.

(3) Vijeće učenika glasuje javno dizanjem ruku.

(4) Za člana povjerenstva za kvalitetu iz reda učenika predlaže se kandidat koji je izabran većinom glasova nazočnih učenika.

                                                                      

Članak 110.

 

(1) Kandidata za člana povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja izabiru i predlažu roditelji na sjednici vijeća roditelja.

(2) Svaki roditelj na sjednici vijeća roditelja može predlagati kandidate i može istaknuti svoju kandidaturu. Predloženi kandidat treba prihvatiti kandidaturu.

(3) O kandidatu za povjerenstvo za kvalitetu vijeće roditelja glasuje javno dizanjem ruku.

(4) Za člana povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja predlaže se kandidat koji je izabran većinom glasova nazočnih roditelja na sjednici. 

                                                                      

Članak 111.

 

(1) Izbori se održavaju  najkasnije 30 dana prije isteka mandata članova povjerenstva za kvalitetu.

Članak 112.

(1) Na temelju zapisnika o izboru kandidata stručnih aktiva, vijeća roditelja i vijeća učenika ravnatelj dostavlja  prijedlog školskom odboru za imenovanje članova povjerenstva za kvalitetu.

 

Članak 113.

 

(1) Školski odbor na svojoj sjednici imenuje članove povjerenstva za kvalitetu na temelju  prijedloga iz čl. 112. i prijedloga osnivača za člana iz reda dionika. školski odbor glasuje javno o svakom kandidatu predloženom za člana povjerenstva za kvalitetu. Član povjerenstva je imenovan ako je za njega glasovala natpolovična većina članova školskog odbora.

 

Članak 114.

 

(1) Povjerenstvo za kvalitetu se može konstituirati ako je imenovana većina članova povjerenstva za kvalitetu.

(2) Prvu konstituirajuću sjednicu povjerenstva za kvalitetu saziva ravnatelj.

(3) Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

 

Članak 115.

 

(1) Mandat članova povjerenstva za kvalitetu teče od dana konstituiranja povjerenstva za kvalitetu i traje četiri godine.

(2) Članovi povjerenstva za kvalitetu mogu biti ponovno imenovani.

 

Članak 116.

 

(1) Za predsjednika i zamjenika predsjednika povjerenstva za kvalitetu može biti izabran svaki član povjerenstva za kvalitetu.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika povjerenstva za kvalitetu biraju se na četiri godine.

(3) O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika povjerenstva za kvalitetu članovi povjerenstva za kvalitetu glasuju javno dizanjem ruku.

(4) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova povjerenstva za kvalitetu.

(5) O konstituiranju povjerenstva za kvalitetu ravnatelj  je dužan izvijestiti školski odbor.

 

 

Članak 117.

 

(1) Predsjednik povjerenstva za kvalitetu:

- saziva sjednice povjerenstva za kvalitetu

- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice u suradnji s ravnateljem

- priprema i razmatra materijale za sjednicu u suradnji s ravnateljem

- vodi sjednice povjerenstva za kvalitetu

- vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata

- skrbi o održavanju reda na sjednici

- prati rokove.

 

Članak 118.

 

(1) Sjednicu povjerenstva za kvalitetu saziva predsjednik povjerenstva za kvalitetu, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik.

(2) Prijedlog za sazivanje može dati svaki član povjerenstva za kvalitetu.

(3) Predsjednik povjerenstva za kvalitetu obvezan je sazvati sjednicu povjerenstva za kvalitetu ako to traži 1/3 članova povjerenstva za kvalitetu ili ravnatelj.

(4) Ako predsjednik povjerenstva za kvalitetu ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o hitnosti, sjednicu povjerenstva za kvalitetu ovlašten je sazvati ravnatelj.

                                                          

Članak  119.

 

(1) Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pisanom obliku sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije 3  dana prije održavanja sjednice.

(2) Pozivi se dostavljaju svim članovima povjerenstva za kvalitetu, ravnatelju  Škole, te po potrebi izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.

(3) U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica povjerenstva za kvalitetu može se sazvati usmeno odnosno telefonskim putem.

(4) Ravnatelj sudjeluje sjednicama bez prava odlučivanja.

 

Članak 120.

 

(1) Kada pojedinom članu povjerenstva za kvalitetu  prijevremeno prestane mandat  provode se dopunski izbori.

(2) Dopunski izbori provode se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovoga članka ako statutom nije drugačije određeno.

(3) Mandat člana povjerenstva za kvalitetu izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je bio izabran raniji član povjerenstva za kvalitetu.

(4) Na dopunske izbore odgovarajuće se primjenjuju članci 107.  do 110. ovoga statuta.

 

Članak 121.

 

(1) Člana  povjerenstva za kvalitetu iz reda nastavničkog vijeća i  iz reda roditelja i učenika  Školski odbor  razrješava:

- ako podnese ostavku na članstvo u povjerenstvu za kvalitetu

- ako mu kao nastavniku ili stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi

- ako učeniku prestane školovanje u ovoj Školi najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi

- ako učeniku čiji je roditelj član povjerenstva za kvalitetu prestane školovanje u ovoj Školi najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi

- ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana

- ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove nastavnika i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa

- ako tijelo koje ga je predložilo u povjerenstvo za kvalitetu  nije zadovoljno njegovim  radom u Povjerenstvu

- ako ravnatelj  ili  povjerenstvo za kvalitetu utvrde da član povjerenstva  ne ispunjava obveze odnosno ne obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene Zakonom i općim aktima.

(2) Prijedlog za razrješenje člana povjerenstva za kvalitetu pokreće povjerenstvo za kvalitetu ili ravnatelj, a o razrješenju odlučuje školski odbor.

(3) Prijedlog za razrješenje člana povjerenstva za kvalitetu iz reda članova nastavničkog vijeća može dati najmanje desetina članova nastavničkog vijeća, a prijedlog za razrješenje člana  Povjerenstva za kvalitetu iz reda roditelja odnosno učenika može predložiti desetina članova vijeća roditelja odnosno vijeća učenika.

 

Članak 122.

 

(1) Članovi  povjerenstva za kvalitetu o pitanjima iz djelokruga rada povjerenstva za kvalitetu odlučuju  većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Članak 123.

 

(1)  O radu sjednice povjerenstva za kvalitetu vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik povjerenstva za kvalitetu u dogovoru s ravnateljem.

 

 

 1. UČENICI

 

 1. Upis učenika

 

Članak 124.

 

(1) Škola upisuje učenike u prvi razred na temelju natječaja u skladu s odlukom o upisu.

 

Članak 125.

 

(1) Natječaj za upis u prvi razred Škola objavljuje na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama te mrežnim stranicama i oglasnim pločama osnivača.

(2) Škola provodi izbor kandidata prijavljenih na natječaj prema odluci o upisu, a u skladu s elementima i kriterijima za izbor kandidata.

(3) Prijave i upis u prve razrede u Školi provode se putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu.

 

Članak 126.

 

(1) U prvi razred upisuju se redoviti učenici u dobi do 17 godina života.

(2) U prvi razred mogu se upisati i učenici u dobi do 18 godina života uz odobrenje školskog odbora, a učenici stariji od 18 godina uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Članak 127.

 

(1) Upis učenika provodi povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.

 

Članak 128.

 

(1) Učenik koji je završio osnovno ili je pohađao srednje obrazovanje u inozemstvu, može u Školi nastaviti obrazovanje na temelju rješenja o priznavanju inozemne obrazovne isprave radi nastavka obrazovanja.

(2) Učenik iz st. 1. ovoga članka koji želi u Školi nastaviti obrazovanje, dužan je za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavak obrazovanja podnijeti obrazloženi i dopušteni zahtjev.

(3) Pod dopuštenim zahtjevom iz st. 2. ovoga članka smatra se zahtjev uz kojega je podnositelj dostavio :

 1. ispravu kojom dokazuje inozemno obrazovanje u izvorniku
 2. ovjereni prijepis isprave iz točke 1.
 3. ispravu o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osobe bez državljanstva.

(4) U postupku priznavanja inozemne obrazovne isprave primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

Članak 129.

 

(1) O zahtjevu za priznavanje inozemne obrazovne isprave i nastavka obrazovanja u Školi odlučuje nastavničko vijeće rješenjem.

(2) Nastavničko vijeće može pisano ovlastiti nekoga od svojih članova za provođenje ispitnog postupka i izradu prijedloga rješenja ili zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.

(3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka nastavničko vijeće može zahtjev odbiti ili utvrditi ekvivalenciju inozemne obrazovne isprave, odobriti nastavak obrazovanja u Školi i upis u odgovarajući razred.

 

Članak 130.

 

(1) Redoviti učenici mogu tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka drugog polugodišta.

(2) Na zahtjev učenika, odnosno roditelja, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi, odnosno odluku o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program donosi nastavničko vijeće, vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.

(3) Promjena programa u srednjoj školi može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje nastavničko vijeće.

(4) Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena i ispisuje učenika u roku od sedam dana od primitka obavijesti i upisa učenika u drugu školu.

(5) Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom nastavničkog vijeća omogućiti promjena upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanog u taj program u toj školi i toj školskoj godini.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odlukom nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda srednje škole može se omogućiti promjena upisanoga programa, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog postupka škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se učenik preseli iz jednog mjesta u drugo, škola koja ostvaruje isti obrazovni program u drugom mjestu dužna je upisati učenika i nakon kraja prvog polugodišta.

(8) Ako učenik prekine srednje obrazovanje, škola ga može upisati ako od kraja školske godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće.

 

Članak 131.

 

(1) Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, ima pravo, u skladu s potrebama tržišta rada, steći višu razinu kvalifikacije nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.

(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka može u roku od dvije godine od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statutsu redovitog učenika.

(3) Ostvarivanje prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih, odnosno dopunskih ispita.

(4) Uvjete i načine nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije propisuje ministar pravilnikom.

 

 

.

 

 1. Status učenika

 

Članak 132.

 

(1) Status redovitog učenika stiče se upisom u Školu.

(2) Učeniku prestaje status redovitog učenika:

      - na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje,

      - kada se ispiše iz Škole,

      - kad ne upiše slijedeći razred prema odredbi zakona.

(3) Učeniku koji je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa, ali  nije izradio i obranio završni rad, status redovitog učenika prestaje godinu dana nakon završetka školske godine u kojoj je završio zadnji razred upisanoga obrazovnog programa.

(4) Za učenika koji se ispisao iz Škole, Škola u matičnoj knjizi zaključuje posljednji razred koji je završio u Školi.

 

 1. Prava učenika

 

Članak 133.

(1) Učenik ima pravo:

- na obaviještenost o svim pitanjima koja se odnose na njega

- na savjet i pomoć u rješavanju problema sukladno njegovom najboljem interesu

- na uvažavanje njegova mišljenja

- na pomoć drugih učenika Škole

- na pritužbu koju može predati nastavnicima, ravnatelju ili školskim tijelima

- sudjelovati u radu vijeća učenika te u izradi i provedbi kućnog reda

- predlagati poboljšanje odgojno-obrazovnog procesa i odgojno-obrazovnog rada.

 

 1. Dužnosti učenika

 

Članak 134.

 

(1) Učenik je obvezan:

-  redovito pohađati obvezni dio programa i druge oblike obrazovnog rada koje je izabrao

-  savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu

-  pridržavati se pravila kućnog reda

- ispunjavati upute nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, a koje su u skladu s propisma i općim aktima Škole

-  čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva.

 

 

 1. Redovito školovanje

 

Članak 135.

 

(1) Redovito školovanje podrazumijeva uredno pohađanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, te redovito obavljanje ostalih obveza.

 

         

Članak 136.

 

(1) Izostanke  i zakašnjenja na nastavu i druge oblike obrazovnog rada učenici su dužni opravdati (ispričnicom roditelja/skrbnika, liječnika i sl.).

(2) Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i sl.

(3) Učenik može izostati s nastave prema odobrenju:

- nastavnika s njegovog sata

- razrednika do tri radna dana

- ravnatelja do sedam radnih dana

- nastavničkog vijeća više od sedam radnih dana.

 

Članak 137.

 

(1) Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obveze, razrednik će zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obveza.

(2) Pod neredovitim dolaskom u Školu smatra se neopravdani izostanak u trajanju zbog kojega se učeniku mogu izreći pedagoške mjere. Roditelji su dužni opravdati izostanke u roku od najkasnije 15 dana od dana izostanka.

 

Članak 138.

 

(1) Učenicima se mogu izricati pedagoške mjere propisane zakonom.

(2) Način, postupak i tijela ovlaštena za izricanje i provođenje pedagoških mjera propisat će ministar znanosti, obrazovanja i sporta pravilnikom.

(3) Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave i tjelesno kažnjavanje učenika. Nastavnik koji postupi suprotno, čini tešku povredu radne obveze.

 

Članak 139.

 

(1) Uspjeh redovitih učenika na kraju školske godine utvrđuje se na temelju praćenja i ocjenjivanja tijekom nastavne godine u skladu sa zakonom i provedbenim propisima. Uspjeh i zaključnu ocjenu učenika utvrđuje nastavnik javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastavne godine.

 

Članak 140.

 

(1) Razrednik izračunava, a razredno vijeće krajem nastave, odnosno krajem školske godine utvrđuje opći uspjeh učenika aritmetičkom sredinom ocjena iz svih predmeta na način određen zakonom.

 

Članak 141.

 

(1) Razredno vijeće krajem nastave utvrđuje opisne ocjene za vladanje učenika i to: uzorno, dobro i loše.

 

Članak 142.

 

(1) Na završetku svakog razreda učeniku se izdaje razredna svjedodžba.

 

Članak 143.

 

(1) Učenik, roditelj ili skrbnik koji  nije zadovoljan zaključenom ocjenom učenika  iz pojedinog nastavnog predmeta, ima pravo podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću za preispitivanje ocjene.

 

Članak 144.

 

(1) Redoviti učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva predmeta ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita pred povjerenstvom.

 

Članak 145.

 

(1) Učenik koji iz opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu iz jednog ili više predmeta upućuje se na polaganje predmetnog ili razrednog ispita.

 

Članak 146.

 

(1) Učenik može biti zbog zdravstvenog stanja trajno ili privremeno oslobođen obveze savladavanja svih ili pojedinih sadržaja nastavnih predmeta, ako ti sadržaji nisu iz temeljnih predmeta struke, odnosno neophodni za zanimanje za koje se učenik školuje.

(2) Odluku o oslobađanju obveze iz stavka 1. ovoga članka donosi nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

(3) Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastave određenog nastavnog predmeta, završna ocjena za taj nastavni predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen.

 

Članak 147.

 

(1) Redoviti učenik stiče pravo upisa u slijedeći razred ako je do kraja školske godine ocijenjen iz svih predmeta prolaznom ocjenom.

(2) Redoviti učenik kojem je opći uspjeh utvrđen ocjenom nedovoljan (1) ponavlja razred. 

(3) Redoviti učenik programa za stjecanje srednje stručne spreme može tijekom savladavanja programa dva puta ponavljati razred. Isti razred može se ponavljati samo jednom. Redoviti učenik program za stjecanje niže stručne spreme može ponavljati razred samo jedanput.

 

 

Članak 148.

 

(1) Iznimno, kategoriziranim sportašima sukladno odredbama Zakona o športu, posebno darovitim učenicima u umjetničkom području i učenicima koji se pripremaju za međunarodna natjecanja te učenicima koji ne završavaju obrazovanje zbog roditeljstva, iznimnih, socijalnih, osobnih ili obiteljskih prilika te zbog bolesti može se produžiti status redovitog polaznika najviše za dvije godine.

(2) O produženju statusa redovitog učenika uz priloženu dokumentaciju nadležnih tijela, odlučuje ravnatelj na prijedlog nastavničkog vijeća.

(3) Učenici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo dva puta pohađati svaki razred ukoliko zbog opravdanih razloga nisu ispunili obveze iz obrazovnoga kurikuluma.

(4) Ako se učenik ispiše iz srednje škole prije završetka tekuće školske godine i ne stekne razrednu svjedodžbu, u slijedećoj školskoj godini može upisati isti razred drugi put u istom ili drugom obrazovnom programu.

 

 

Članak 149.

 

(1) Na kraju srednjoškolskog obrazovanja učenik izrađuje i brani završni rad.

 

 

 

 1. Dokumentacija

 

Članak 150.

 

(1) U Školi se vodi  pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugih odgojno-obrazovnih oblika rada, upisu i ispisu učenika, pedagoškim mjerama  i ispitima.

(2) Ako Škola u svezi s poslovima iz stavka 1. ovog članka odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Škola vodi za svaki razredni  odjel imenik polaznika, pregled i dnevnik rada, te matične knjige za skupine učenika s podacima o svakom učeniku posebno.

(4) Osim navedenog Škola vodi i ostalu pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima prema propisu kojega donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja.

 

Članak 151.

 

(1) Učenicima se na završetku svakog razreda izdaju razredne svjedodžbe.

(3) Završetkom srednjoškolskog obrazovanja učeniku se izdaje svjedodžba o završnom radu.

 

Članak 152.

 

(1)  Razredne svjedodžbe i svjedodžbe o završnom radu  javne su isprave.

(2) Sadržaj i oblik razrednih svjedodžbi i svjedodžbi o završnom radu propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

 

Članak 153.

 

(1) Škola je dužna voditi evidenciju odgojno-obrazovnog rada, upisnik učenika te upisnik radnika u pisanom i elektronskom obliku.

(2) U Ministarstvu se vodi zajednički upisnik školskih ustanova u elektronskom obliku (e-Matica) koji sadrži slijedeće evidencije:

            - Upisnik ustanova

            - Evidencija odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za svaku školsku godinu

            - Upisnik učenika u ustanovama

            - Upisnik radnika ustanova.

(3) Podatke u Upisnik ustanova upisuje Ministarstvo, a podatke u ostale evidencije upisuje Škola.

 

 

 

 1. Ispiti

 

            7.1.  Preispitivanje zaključene ocjene

 

Članak 154.

 

(1) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom  iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev nastavničkom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom.

(2) Polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka provodi  se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Učenik, roditelj ili skrbnik učenika koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana podnijeti pisani zahtjev nastavničkom vijeću radi preispitivanja ocjene. Ocjena nastavničkog vijeća je konačna.

 

Članak 155.

 

(1) Povjerenstvo iz čl. 154. st. 1. ovog statuta  ima tri člana:

- predsjednika (razrednik)

- ispitivača (nastavnik predmeta iz kojega se polaže ispit)

- drugog predmetnog  nastavnika ili nastavnika srodnog predmeta.

(2)  U opravdanim prilikama članovi povjerenstva mogu biti i drugi članovi nastavničkog vijeća.

(3)  Članove povjerenstva imenuje nastavničko vijeće.

 

Članak 156.

 

(1) Ispit se može sastojati od pisanog i usmenog dijela, ili samo od usmenog ovisno od nastavnog predmeta. Iz kojih će se predmeta polagati pisani i usmeni ispit, a iz kojih samo usmeni ispit, određuje nastavničko vijeće.

 

Članak 157.

 

(1) Pisani dio ispita traje najdulje 45 minuta.

(2) Usmeni dio ispita traje najdulje 30 minuta.

 

Članak 158.

 

(1) Pitanja na pisanom dijelu utvrđuje povjerenstvo. Pitanja na usmenom dijelu pored ispitivača mogu postavljati i  drugi članovi povjerenstva.

 

Članak 159.

 

(1) Na kraju ispita povjerenstvo utvrđuje ocjenu. Članovi povjerenstva ocjenu utvrđuju većinom glasova. Član povjerenstva koji s ocjenom nije suglasan ima pravo na izdvojeno mišljenje koje unosi u zapisnik.

 

Članak 160.

 

(1) Donesenu ocjenu predsjednik povjerenstva dužan je neposredno priopćiti učeniku.

 

Članak 161.

 

(1) Ocjena povjerenstva je konačna. Ocjena povjerenstva ne može biti niža od zaključne ocjene protiv koje je podnesen zahtjev za polaganjem ispita.

(2) Protiv ocjene povjerenstva učenik ne može izjaviti žalbu, odnosno tražiti polaganje ispita pred novim povjerenstvom.

 

Članak 162.

 

(1) O polaganju ispita vodi se zapisnik. Zapisnik se vodi za svakoga učenika koji je pristupio ispitu.

(2) Zapisnik potpisuju članovi povjerenstva. U zapisnik se upisuje dan i vrijeme održavanja ispita, podaci o učeniku, pitanja na pismenom i usmenom dijelu ispita, ocjena iz pismenog i usmenog dijela ispita i konačna ocjena. Zapisniku se prilažu i pisani radovi učenika. Zapisnici o ispitima i pisani radovi učenika pohranjuju se u pismohrani Škole.

 

 

 

 • Dopunski rad i popravni ispit

 

Članak 163.

 

(1) Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, Škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.

(2) Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje nastavničko vijeće po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

(3) U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari očekivane ishode, nastavnik mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom, ili potrebom upućivanja na popravni ispit nastavnik je dužan upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.

 

Članak 164.

 

(1) Redoviti učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz najviše dva predmeta ocjenom nedovoljan, a kojem nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena upućuje se na polaganje popravnog ispita.

(2) Popravni ispiti održavaju se najkasnije do 25. kolovoza  tekuće godine.

(3) Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.

(4) Na polaganje popravnih ispita primjenjuju se članci 155. do  162. ovoga Statuta.

(5) Učenici koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz tri ili više nastavnih predmeta, upućuju se na ponavljanje razreda. Na ponavljanje razreda upućuje se i učenik iz stavka 1. ovoga članka koji nije položio popravne ispite.

 

 

 

            7.3.   Predmetni i razredni ispit

 

Članak 165.

 

(1) Učenik koji zbog opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta polaže predmetni ili razredni ispit.

(2) Pod opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

- bolest u dužem trajanju

- izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela

- drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće.

(3) Učenik koji izostane s nastave više od 40% sati iz pojedinog predmeta te ga nije bilo moguće ispitati ostaje neocijenjen i upućuje se na predmetni ispit.

(4) Prijedlog za upućivanje učenika na predmetni ispit daje predmetni nastavnik na razrednom vijeću koje o tome donosi odluku.

 

Članak 166.

 

(1) Predmetni i razredni ispit organiziraju se  na kraju nastave ili kasnije, ako to uvjetuju razlozi spriječenosti.

(2) Predmetni i razredni ispit učenik može polagati do početka iduće školske godine.

 

Članak 167.

 

(1) Rokove polaganja predmetnih i razrednih ispita određuje ravnatelj.

 

Članak 168.

 

(1) Učenik iz čl. 165. st. 1. i 2.  ovoga statuta koji želi pristupiti polaganju predmetnog ili razrednog ispita, podnosi nastavničkom vijeću zahtjev za polaganje ispita.

(2) Predmetni i razredni ispit se polaže  pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.

(3) Učenik ne može polagati više od tri predmeta u jednom danu.

 

Članak 169.

 

(1) Učeniku koji na razrednom ispitu položi 1/2 potrebnih ispita, ravnatelj može odobriti dodatne rokove za polaganje preostalih ispita. Prvi dodatni rok u pravilu se određuje u vrijeme provođenja dopunskog rada. Učeniku kojem na tom roku ostanu najviše dva ispita za polaganje stječe pravo na drugi dodatni rok koji se u pravilu provodi u vrijeme popravnog roka, odnosno najkasnije do početka iduće školske godine.

 

Članak 170.

 

(1) Učeniku koji pravodobno zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga ne pristupi popravnom, predmetnom ili razrednom ispitu, ravnatelj treba osigurati polaganje ispita nakon prestanka razloga spriječenosti pristupanja ispitu.

(2) Učeniku koji ne pristupi polaganju popravnog, predmetnog ili razrednog ispita, a na vrijeme ne opravda svoj izostanak u zapisnik o polaganju ispita se upisuje ocjena nedovoljan.

(3) Dokaze o opravdanom nepristupanju ispitu učenik je dužan podnijeti u roku od dva dana od dana polaganja ispita.

 

 

7.4. Razlikovni i dopunski ispiti

 

Članak 171.

 

(1) Razlikovne i dopunske ispite polažu:

- učenici koji se tijekom školovanja upisuju u Školu, prelazeći iz obrazovnog programa koji se sadržajem i opsegom razlikuje

- učenici koji su stekli nižu stručnu spremu, a nastavljaju školovanje ili polaganjem ispita žele steći srednju stručnu spremu

- učenici koji su završili obrazovanje ili dio obrazovnog programa u inozemstvu.

(2) Rješenjem o odobrenju upisa i nastavka obrazovanja u Školi nastavničko vijeće utvrđuje i sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita i rokove njihova polaganja.

 

Članak 172.

 

(1) Razlikovni i dopunski ispiti mogu se polagati u cijelosti ili po godišnjim sadržajima.

(2) Razlikovne i dopunske ispite redoviti učenik je dužan položiti do kraja nastavne godine.

 

 

7.5.  Završni rad

 

Članak 173.

 

(1) Na kraju srednjoškolskog obrazovanja učenik koji je uspješno završio završni razred brani završni rad.

 

Članak 174.

 

(1) Završni rad se brani u tri ispitna roka:

-  ljetnom roku, tijekom lipnja

-  u jesenskom roku, u istome ili prvome tjednu poslije drugoga popravnog roka

-  u zimskom roku, tijekom veljače.

(2) Prosudbeni odbor može odrediti izvanredni rok   za obranu završnog rada  kada za to postoje posebno opravdani razlozi uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

(3) Redoviti učenik koji je branio završni rad u dva roka i nije pozitivno ocijenjen snosi troškove daljnjih obrana istog.

 

Članak 175.

 

(1) Radnje u svezi s organizacijom i provedbom izradbe i obrane završnog rada provodi školski prosudbeni odbor i  povjerenstva. 

(2) Ravnatelj je predsjednik prosudbenog odbora i imenuje članove  povjerenstava koji provode obranu završnog rada.

(3) Učenik nakon uspješno obranjenog završnog rada dobiva svjedodžbu  o završnom radu.

(4) Uvjeti, način i postupak izradbe i obrane završnog rada uređuju se u skladu sa  zakonom i podzakonskim aktima.

 

 

 

 1. Mjere poticanja

 

Članak 176.

 

(1) Učenici koji se ističu u ostvarivanju obrazovnog rada, vladanju, te aktivnostima u Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni i nagrađeni.

(2) Pohvale i nagrade učenicima dodjeljuju tijela Škole utvrđena odredbama ovoga statuta.

 

 

Članak 177.

 

(1) Pohvale su:

  - pohvalnice (pisane pohvale), povelje, plakete, priznanja, diplome i sl.

  - usmene pohvale objavljene na skupovima u svezi s obilježavanjem prigodnih događaja

  - priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.

 

Članak 178.

 

(1) Nagrade su:

- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.

- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.

- novčane nagrade.

(2) Sredstva za nagrade utvrđuju se financijskim planom Škole.

 

Članak 179.

 

(1) Pohvale i nagrade iz članaka ovog statuta mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini, razredu i sl.

 

Članak 180.

 

(1) Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, nastavnici, kolegijalna tijela Škole, te fizičke i pravne osobe izvan Škole.

 

Članak 181.

 

(1) Usmenu pohvalu učeniku izriče razrednik.

(2) Pisanu pohvalu učeniku daje razredno vijeće.

(3) Nagrade učeniku dodjeljuje nastavničko vijeće.

 

Članak 182.

 

(1) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija.

 

 

 1. Pedagoške mjere

 

Članak 183.

 

(1) Pedagoške mjere izriču se učenicima radi sprječavanja i otklanjanja negativnih pojava, nemarnog odnosa prema odgojno-obrazovnom radu i učenju, kršenja kućnog reda, nekulturnog i neprimjerenog ponašanja, oštećivanja školske imovine i ponavljanja kršenja dužnosti i obveza.

 

Članak 184.

 

(1) Zbog povrede dužnosti i neispunjavanja obveza učeniku se mogu izreći pedagoške mjere:

- opomena

- ukor

- opomena pred isključenje

- isključenje iz Škole.

(2) Kriterije za izricanje pedagoških mjera iz stavka 1. ovog članka propisuje ministar pravilnikom.

 

 1. PREDSJEDNIK RAZREDNOG ODJELA I VIJEĆE UČENIKA

 

Članak 185.

 

(1) Učenici razrednog odjela iz svojih redova biraju predsjednika razrednog odjela i zamjenika predsjednika za tekuću školsku godinu.

(2) Za predsjednika i zamjenika predsjednika razrednog odjela izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.

(3) Postupkom izbora predsjednika razrednog odjela rukovodi razrednik.

 

Članak 186.

 

(1) Predsjednik razrednog odjela predstavlja razredni odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi. Zamjenik predsjednika razrednog odjela zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti.

 

Članak 187.

 

(1) Svi predsjednici razrednih odjela čine vijeće učenika Škole.

(2) Konstituirajuću sjednicu vijeća učenika saziva ravnatelj. Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika vijeća učenika Škole.

(3) Članovi Vijeća učenika Škole između sebe biraju predsjednika vijeća učenika Škole.

(4) Za predsjednika vijeća učenika izabran je učenik koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.

(5) Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

(6) O izboru predsjednika vijeća učenika Škole vodi se zapisnik.

 

Članak 188.

 

(1) Vijeće učenika Škole:

- priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnima za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju

- sudjeluje u izradi programa izvannastavnih aktivnosti

- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi

- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika

- raspravlja kod donošenja pravilnika o kućnom redu i etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga

- predlaže kandidate za općinski, gradski i županijski savjet mladih

- pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza

- obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim općim aktima.

 

Članak 189.

 

(1) Školski odbor, razredno i nastavničko vijeće dužni su pozvati predstavnika vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika. Predstavnik učenika nema pravo odlučivanja.

 

XII. RODITELJI I SKRBNICI

 

Članak 190.

 

(1) Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti Škola surađuje s roditeljima putem roditeljskih sastanaka i izvješćivanjem roditelja o učenikovim postignućima te na drugi primjeren način.

 

Članak 191.

 

(1) Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.

(2) Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi. Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom svakog polugodišta.

 

Članak 192.

 

(1) Roditelji, odnosno skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i dužni su izostanke učenika opravdati neposredno u Školi u roku od  najkasnije 15 dana od dana izostanka.

(2) Ako roditelj zanemaruje svoje obveze iz st. 1. ovog članka, Škola mu je dužna uputiti pisani poziv za razgovor s razrednikom i stručnim suradnicima Škole.

(3) Ako roditelj učestalo zanemaruje obveze iz st. 1. ovog članka, Škola je dužna obavijestiti ured državne uprave i centar za socijalnu skrb koji su dužni izvijestiti Školu o poduzetim mjerama.

 

Članak 193.

 

(1) Roditelji, odnosno skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji, na praktičnoj nastavi izvan Škole, na natjecanju i drugim manifestacijama u organizaciji Škole u skladu s općim propisima obveznog prava.

(2) U skladu s aktima školskog odbora i ravnatelja i svojim interesima roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:

- popravka knjiga oštećenih za vrijeme posudbe

- školskih izleta i ekskurzija

- kinopredstava

- kazališnih predstava

- priredaba i natjecanja

- rada učeničkih kubova i društava.

 

 

XIII. VIJEĆE RODITELJA

 

Članak 194.

 

(1) U Školi se utemeljuje vijeće roditelja.

(2) Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova biraju za tekuću školsku godinu jednog predstavnika u vijeće roditelja Škole.

(3) Za predstavnika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

(4) Postupkom izbora predstavnika razrednog odjela u vijeću roditelja rukovodi razrednik.

 

Članak 195.

 

(1) Svi predstavnici roditelja učenika razrednih odjela čine vijeće roditelja Škole.

(2) Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika vijeća i zamjenika predsjednika vijeća roditelja. Članovi vijeća roditelja između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća roditelja Škole.

(3) Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabrani su roditelji koji su dobili najveći broj glasova nazočnih članova. Glasovanje je javno, dizanjem ruku.

 

Članak 196.

 

(1) Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole, te daje mišljenja i prijedloge:

- u svezi s donošenjem i provođenjem školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada, etičkog kodeksa i pravilnika o kućnom redu

- u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija

- u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje

- u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi

- u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih klubova i društava, te sudjelovanjem učenika u njihovu radu

-  u svezi s pritužbama  na obrazovni rad

- u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima

- u svezi s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima

- obavlja druge poslove prema odredbama ovog statuta i drugih općih akata Škole.

 

 

XIV. SINDIKAT, RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA

 

Članak 197.

 

(1) Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Školi je slobodno.

(2) Škola će osigurati radničkom vijeću i sindikatu prostor, sredstva za rad i druge uvjete u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, općim aktima Škole, kolektivnim ugovorima i sporazumima koje je sklopila.

 

Članak 198.

 

(1) O utemeljenju radničkog vijeća, utemeljenju sindikata ili ustrojavanju sindikalne podružnice u Školi predstavnik radnika, odnosno udruge dužan je izvijestiti ravnatelja.

 

Članak 199.

 

(1) Skup radnika čine svi radnici Škole.

(2) Skup radnika može pravovaljano odlučivati ako je na skupu nazočna natpolovična većina radnika.

(3) Nazočni radnici odlučuju većinom glasova, javnim glasovanjem, osim kada je ovim statutom određeno drukčije.

 

 

 

 

 1. JAVNOST RADA

 

Članak 200.

 

(1) Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:

- izvješćivanjem roditelja, učenika, građana i pravnih osoba o uvjetima i načinu pružanja usluga

- davanjem pravodobne obavijesti roditeljima, građanima i pravnim osobama, na njihov zahtjev, o uvjetima i načinu pružanja usluga

-  obavijestima o sjednicama ili sastancima upravnog tijela i školskih vijeća te mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad

- pravodobnom davanju obavijesti i uvidom u odgovarajuću dokumentaciju sredstvima javnog informiranja

- obavješćivanjem sredstava javnog informiranja o održavanju znanstvenih i stručnih skupova u Školi i omogućavanja im nazočnosti na skupovima

- objavljivanjem općih i pojedinačnih akata koji su u svezi s djelatnošću Škole.

(2) Za javnost rada odgovoran je ravnatelj. Javnost rada Škole provodi se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

 

XVI. POSLOVNA TAJNA

 

Članak 201.

 

(1) Poslovnom tajnom smatraju se osobito:

- podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba

upućenih Školi

- podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge

- osobni podaci o učenicima i radnicima Škole

- podaci o poslovnim rezultatima Škole

- podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve odredi ravnatelj.

 

Članak 202.

 

(1) Podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom, dužni su čuvati svi radnici Škole, bez obzira na koji su način saznali za te podatke ili isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi.

 

Članak 203.

 

(1) Obveza čuvanja poslovne tajne ne odnosi se na davanje podataka pravosudnim i upravnim tijelima.

 

 

XVII. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 204.

 

(1) Radnici Škole imaju pravo i dužnost osigurati uvjete za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša, te sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život ili zdravlje ljudi.

(2) Zaštita čovjekova okoliša razumijeva zajedničko djelovanje radnika Škole, učenika i građana na čijem području Škola djeluje.

 

Članak 205.

 

(1) Nastavnici su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša.

 

Članak 206.

 

(1) Program rada Škole u provođenju zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio godišnjeg plana i programa rada Škole.

 

 

XVIII. IMOVINA ŠKOLE I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 207.

 

(1) Imovinu Škole čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Škole dužni su se skrbiti svi radnici Škole.

 

Članak 208.

 

(1) Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, od roditelja učenika, od prodaje roba i usluga, te donacija.

(2) Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu.

(3) U svezi s financijskim poslovanjem Škole ravnatelj je ovlašten i odgovoran:

- za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima

- za planiranje i izvršavanje dijela proračuna

- za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

 

Članak 209.

 

(1) Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se financijskim planom.

(2) Financijski plan za iduću godinu, kao i polugodišnji i godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi školski odbor.

 

Članak 210.

 

(1) Ako Škola na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

 

Članak 211.

 

(1) Ako Škola na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u skladu s odlukom osnivača.

 

 

XIX. RAD KOLEGIJALNIH TIJELA

 

Članak 212.

 

(1) Školski odbor, nastavničko vijeće, razredno vijeće, vijeće učenika i vijeće roditelja (u daljnjem tekstu: kolegijalna tijela) rade na sjednicama.

(2) Sjednice kolegijalnih tijela održavaju se prema potrebi, odnosno u skladu s godišnjim planom i programom rada Škole.

 

Članak 213.

 

(1) Sjednica kolegijalnih tijela može se održati i kolegijalno tijelo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova kolegijalnog tijela.

 

Članak 214.

 

(1) Kolegijalno tijelo odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada je zakonom ili odredbama ovoga statuta drukčije određeno.

(2) Kolegijalno tijelo odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom, ovim statutom ili prethodnom odlukom kolegijalnog tijela određeno da se glasuje tajno.

(3) Članovi kolegijalnog tijela glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju za ili protiv prijedloga o kojem odlučuju.

(4) Članovi kolegijalnog tijela glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred osobe ili prijedloga za koji glasuju.

 

Članak 215.

 

(1) Nazočnost na sjednici obveza je članova kolegijalnog tijela.

(2) Član nije dužan nazočiti sjednici kolegijalnog tijela samo u slučajevima objektivne spriječenosti.

 

Članak 216.

 

(1) Na sjednicama kolegijalnog tijela vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju predsjedavatelj sjednice i zapisničar.

 

Članak 217.

 

(1) Rad kolegijalnih tijela na sjednici uređuje se poslovnikom.

 

 

 1. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI ŠKOLE

 

Članak 218.

 

(1) Opći akti Škole su:

- statut

- pravilnici

- poslovnici

- odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Školi.

 

Članak 219.

 

(1) Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može dati svaki član školskog odbora.

 

Članak 220.

 

(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.

(2) Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova stupanja na snagu.

 

Članak 221.

 

(1) Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.

 

 

Članak 222.

 

(1) Tajnik Škole dužan je radniku Škole, roditelju ili učeniku koji ima pravni interes, omogućiti uvid u opće akte ili njihovu kraću uporabu. Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.                             

 

Članak 223.

 

(1) Autentično tumačenje odredaba općeg akta daje školski odbor.

 

 

Članak 224.

 

(1) Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama radnika, donose školski odbor, školska vijeća i  ravnatelj.

(2) Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

 

 

 

XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 225.

 

(1) Do donošenja općih akata  usklađenih  s ovim statutom, primjenjuju se odredbe postojećih općih akata koje nisu u suprotnosti s ovim statutom i zakonom.

 

Članak 226.

 

(1) Članak 71. stavak 1. al. 4. primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine, te članak 184. primjenjuje se od dana stupanja na snagu pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera iz čl. 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 152/14.).

 

Članak 227.

 

(1) Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

(2) Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje važiti statut Škole KLASA: 012-03/11-01-542, URBROJ: 2182-34-07/11-01 od 19. prosinca 2011. g., Izmjene i dopune statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik KLASA: 012-03/12-01-6, URBROJ: 2182/1-12/2-5-07-12-01 od 19. prosinca 2012. g. i Izmjene i dopune statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik KLASA: 012-03/14-01-2, URBROJ: 2182/1-12/2-5-07-14-01 od 27. ožujka 2014. g. osim čl. 187. do 210. koji se primjenjuju do stupanja na snagu pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera iz članka 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 152/14.).

 

                                              

 

 

                                                                                   Predsjednik Školskog odbora:

 

                                                                                  Mirjana Škugor, dipl. inž.

 

 

 

KLASA: 012-03/15-01-02

URBROJ: 2182/1-12/2-5-07/15-01

Šibenik, 26. ožujka 2015. g.

 

 

 

 

Ovaj statut objavljen je na oglasnoj ploči Škole 27. 03. 2015. g., a stupio je na snagu dana 04. 04. 2015. g.

 

 

 

 

                                                                                             Ravnatelj:

 

                                                                                             Vlado Rubeli, prof.

Anketa

Sviđa li ti se novi izgled stranice naše škole?