Naslovna Vijesti Galerija Kontakt Virtualna šetnja školom

ETIČKI KODEKS INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE

 Na temelju čl. 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i čl. 31. i 65. Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Školski odbor je nakon provedene rasprave na Nastavničkom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja na sjednici održanoj dana 30. rujna 2015. donio

 

 

ETIČKI KODEKS NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO- OBRAZOVNE DJELATNOSTI

 

Članak 1.

 

      Ovaj kodeks propisuje skup pravila, odnosno etičkih načela, kojih se u radu i načinu života moraju pridržavati svi nastavnici Industrijsko-obrtničke škole Šibenik( u daljnjem tekstu: Škola).

      Kako je nastavnički poziv izuzetno složen i društveno važan, neophodno je ostvariti visok stupanj profesionalnosti i moralne odgovornosti.

 

Odnos prema profesiji

 

Članak 2.

 

      Čestitost, pravednost, humanost i uzajamno pomaganje, kao temelj moralne filozofije, čine bit nastavničke etike.

      Nastavnik je slobodan i odgovoran u svom radu, teži otkrivanju istine, istražuje je i brani u atmosferi dijaloga i tolerancije. Pri tome treba kontinuirano unapređivati svoje znanje i primjenjivati suvremena nastavna dostignuća. Dužnost je nastavnika njegovati kulturu pismenoga i usmenoga izražavanja.

      Nastavnik objavljuje vlastite rezultate, razmjenjuje znanja i podatke s drugim nastavnicima sa ciljem podizanja kvalitete nastavnog procesa i unapređenja struke.

 

Članak 3.

 

      Nastavnik koji temeljem svoje pozicije u Školi raspolaže podacima sa statusom povjerljivosti treba štititi tajnost takvih podataka sve do njihovog službenog objavljivanja.

 

Članak 4.

 

      Nastavnik treba ukazivati na nestručne tvrdnje povezane s njegovom strukom, izbjegavajući postupke koji bi potcijenili i obezvrijedili dostojanstvo drugih.

      Svoje mišljenje o stručnim pitanjima treba izreći javno, ako je to uvjerenje utemeljeno na znanstvenoj istini i kritičnosti.

 

Članak 5.

 

      Nastavnik je dužan posebnu pažnju posvetiti svojim nastavnim obvezama.

      Nastavu mora održavati redovno, u određenim terminima i trajanju.

      Nastavnik je dužan sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima, u skladu sa svojim mogućnostima.

 

Članak 6.

 

      Vanjski izgled nastavnika mora ispunjavati odgovarajuću razinu službenosti i ozbiljnosti. Odjeća nastavnika treba biti čista, uredna umjerenih linija i krojeva, primjerena pozivu i misiji koju prosvjetni djelatnik izvršava u društvenoj zajednici.

      Nastavnik  pred učenicima ne treba koristiti mobilni telefon niti činiti bilo kakve druge radnje koje bi umanjile njegov ugled.

 

Članak 7.

 

      Nastavnik je dužan čuvati svoje dostojanstvo i u komunikaciji s nenastavnim osobljem u Školi, koje ravnatelj treba upoznati s ovim načelom kodeksa.

 

Odnos prema učenicima

 

Članak 8.

 

      Nastavnik kod učenika mora poticati slobodan, odgovoran i ozbiljan pristup učenju, a u prenošenju znanja dužan je primjenjivati najviše znanstvene, stručne, profesionalne i etičke standarde.

      Nastavnik se mora truditi da u nastavnom procesu ostvari dijalog s učenicima i da ih potiču na aktivno sudjelovanje.

      Nastavni proces treba voditi tako da se učenici osposobe za rješavanje postojećih zadataka, te da na temelju stečenih znanja s razumijevanjem prihvaćaju napredak znanosti.

 

Članak 9.

 

      Kriterij praćenja rada i ocjenjivanja znanja  učenika mora biti objektivan, pouzdan, ujednačen i unaprijed poznat učenicima.

      Učenici se ocjenjuju na temelju iskazanog znanja, zalaganja, razumijevanja gradiva,  stečenih vještina i pokazane sposobnosti da iskazano primijene u novoj situaciji.

      Nastavnik svoje zahtjeve mora prilagoditi sredstvima koja su pristupačna, literaturi i metodama koje su dostupne i priopćene u tijeku nastave.

 

Članak 10.

 

      Nastavnik je dužan s učenicima uspostaviti odnos međusobnog povjerenja i uvažavanja, uz poštivanje osobnosti, sloboda i prava, uz čuvanje svoga dostojanstva i izbjegavanje pretjerane bliskosti s učenicima.

      Nastavnik u dijalogu s učenicima, u nastavnom procesu i izvan njega mora poštivati principe nenasilne komunikacije.

      Zabranjeno je iskorištavanje učenika, diskriminacija, vrijeđanje njihovog dostojanstva ili zlouporaba bilo koje druge vrste.

 

Članak 11.

 

      Nastavnik posebno pred učenicima mora čuvati svoje i dostojanstvo svojih kolega.

 

Odnos prema kolegama

 

 

                                                         

                                                                

                                                                Članak 12.

 

      Među nastavnicima mora vladati stvaralačka atmosfera i  profesionalni odnos prema radu. Odnos među nastavnicima mora se temeljiti na kolegijalnosti, međusobnom uvažavanju, poštivanju znanja, stručnosti i osobnog dostojanstva, na pomoći i kreativnoj suradnji, te na profesionalnoj i ljudskoj solidarnosti.

 

Članak 13.

 

      Nastavnik ne smije direktno ili indirektno povrijediti stručni ugled, napredovanje ili rad drugog nastavnika. Ako smatra da određeni nastavnik nije zaslužio napredovanje ili se nekorektno ponašao, upozorit će na to odgovornu osobu.

      U javnoj kritici rada drugog nastavnika mora biti suzdržan, imajući u vidu da su razredna vijeća, Nastavničko vijeće i stručni aktivi mjesta za stručne rasprave i kritiku.

 

Odnos prema Školi kao instituciji

 

Članak 14.

 

      Nastavnici su dužni poštivati hijerarhiju nastavničkih i drugih zvanja, ovlaštene pojedince i organe u Školi. Pri tome su slobodni argumentirano kritizirati rad organa i pojedinaca.

 

Članak 15.

 

      Ucjene i pritisci, mito i korupcija i svi drugi oblici nečasnih utjecaja koji vode kršenju stručnih kriterija, predstavljaju najgrublju povredu pravila ponašanja u odgoju i obrazovanju, te time izravno bacaju sjenku na ugled institucije.

 

Članak 16.

 

      Prihvaćajući načela ovog Kodeksa, nastavnici se obvezuju da će ih dosljedno provoditi uvijek i isključivo u interesu ugleda Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, svog ugleda i dostojanstva učenika i ostalih radnika Škole.

 

Odnos prema imovini Škole

 

Članak 17.

 

      Nastavnici su dužni savjesno se odnositi prema imovini Škole. Korištenje imovine Škole u privatne svrhe nije dopušteno.

 

 

Društvena misija

 

Članak 18.

 

      Nastavnici sudjeluju u društvenom životu kao i svi građani, ali su dužni svoj osobni angažman uskladiti s obvezama prema učenicima, nastavi i interesima Škole kao odgojne i obrazovne ustanove, ne zloupotrijebivši svoj status i autoritet zbog ostvarivanja osobnih interesa.

 

Kršenje odredaba etičkog kodeksa

 

Članak 19.

 

      Nepostupanje u skladu s načelima ovog kodeksa, odnosno njihovo svjesno kršenje, predstavlja povredu časti i radnih obveza nastavnika.

      Prijava za nepoštivanje etičkog kodeksa podnosi se pisanim putem u tajništvo Škole u roku od 15 dana od dana uočavanja ili saznanja za  kršenje etičkog kodeksa. Ravnatelj će na prijedlog Nastavničkog vijeća u roku od tri  dana od dana podnošenja prijave imenovati etičko povjerenstvo od tri člana koje će ispitati podnesenu prijavu.

      Etičko povjerenstvo je dužno  provesti postupak i utvrditi istinitost činjenica navedenih u prijavi. Povjerenstvo će saslušati podnositelja prijave, nastavnika koji se sumnjiči za kršenje etičkog kodeksa i druge osobe koje mogu imati saznanja o povredi  Kodeksa o čemu će voditi zapisnik.

      Nakon saslušanja etičko povjerenstvo će donijeti pisani zaključak većinom glasova. Zaključak se dostavlja ravnatelju koji će ovisno o ozbiljnosti povrede  ovog kodeksa odlučiti o daljnjem postupanju sukladno odredbama Zakona o radu.

 

Završne odredbe

 

Članak 20.

 

      Ovaj etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

 

Članak 21.

 

      Stupanjem na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje važiti Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti KLASA: 003-05/15-01-225, URBROJ: 2182-34-07/08-01 od 12. prosinca 2008. g.

 

 

 

KLASA: 003-05/15-01-05

URBROJ: 2182/1-12/2-5-07/15-01

Šibenik, 30. rujna 2015.

 

                                                                            Predsjednik Školskog odbora:

 

                                                                            Mirjana Škugor, dipl. inž.

 

     

 

      Ovaj etički kodeks je objavljan na oglasnoj ploči Škole dana 01. listopada 2015. g., a stupio je na snagu dana 09. listopada 2015. g.